• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Polish Philology, full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W1-S2FP19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years (4 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2022 23:56 – 01.06.2022 23:57)

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

Oferowane specjalności:

  • Edytorstwo i nowoczesne wydawnictwo,
  • literaturoznawstwo,
  • nauczycielska,
  • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim i jego historii, literaturze polskiej i jej historii, a także współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, pogłębionego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Język i literatura omawiane są w kontekście ich funkcjonowania w związku z innymi dziedzinami życia społeczno-kulturalnego z uwzględnieniem głębokich przemian, którym one podlegają i z poszanowaniem tradycji, z których wyrastają. Studia przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian cywilizacyjnych. Studia na kierunku filologia polska prowadzone są na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  • edytorstwo i nowoczesne wydawnictwo: Propozycja specjalności kierowana jest do studentów filologii polskiej szczególnie zainteresowanych rozwijającym się z niezwykłą dynamiką rynkiem wydawniczym i księgarskim. W czasie studiów słuchacze poznają zasady działania wydawnictwa tradycyjnego i internetowego oraz sposoby jego funkcjonowania na rynku książki, zgłębiają też tajniki prawa autorskiego. Specjalność rozwija ponadto kompetencje edytorskie, kształcąc umiejętności związane z opracowaniem merytorycznym i krytycznym tekstu przygotowywanego do druku. Absolwent specjalności ma odpowiednie kwalifikacje, by pracować w takich pionach organizacyjnych wydawnictwa jak marketing, dystrybucja, promocja, pomoc prawnoautorska (w tym sporządzanie umów wydawniczych). Jako polonista posiadający wiedzę o kolejnych etapach pracy nad publikacją, może podejmować zadania edytora.
  • literaturoznawstwo: W ramach specjalności literaturoznawczej student pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych orientacji badawczych. Ujmuje literaturę jako istotny element kultury (dawnej i współczesnej), dostrzega związki z innymi sferami życia społecznego. Postrzega nowe idee artystyczne w kontekście przemian świadomości estetycznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do roli znawcy literatury, dobrze orientuje się w dyskursach współczesnej humanistyki posiada wiedzę ekspercką w dziedzinie procesów społeczno-kulturowych oraz przygotowanie do kolejnego etapu edukacji akademickiej, potrafi także twórczo uczestniczyć w życiu literackim przez kształtowanie postaw i animowanie wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym i literackim.
  • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: Specjalność „nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego" przeznaczona jest dla osób, które chciałyby pełnić funkcję lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, animatorów polskiej kultury za granicą, asystenta językowo-kulturowego w polskich szkołach, do których uczęszczają coraz częściej cudzoziemcy i reemigranci. Specjalność przygotowuje do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego). Daje też uprawnienia do bycia egzaminatorem – członkiem komisji certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Umożliwia podjęcie starań o oddelegowanie przez NAWA do pracy za granicą na lektoratach w zagranicznych uczelniach oraz – po uzyskaniu wymaganego doświadczenia – o przyjęcie na szkolenie, by zostać uprawnionym przewodniczącym komisji certyfikacyjnych. W ramach specjalności odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prowadzone są przez specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od co najmniej kilkunastu lat prowadzą mają zajęcia z cudzoziemcami, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Gościnnymi wykładowcami są także pracownicy polonistyk zagranicznych (współpracujemy z polonistykami i studiami polskimi na wszystkich kontynentach). Odbycie praktyki z cudzoziemcami zapewnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej: hospitacje lekcji prowadzonych przez lektorów – pracowników Szkoły, zajęcia prowadzone samodzielnie oraz udział w organizowaniu egzaminów dla cudzoziemców. Podczas zajęć studenci poznają najnowocześniejsze metody i pomoce dydaktyczne (podręczniki, programy multimedialne), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce. Wybór tej specjalności daje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych.
  • nauczycielska: Student uzupełnia przygotowanie z I poziomu studiów i zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z 2019, poz. 1450, uzyskuje uprawnienia psychologiczno-pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i we wszystkich rodzajach placówek oświatowych oraz uzyskuje przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do pracy w charakterze nauczyciela polonisty na wszystkich etapach edukacji. Program specjalności obejmuje zajęcia określone w standardzie: psychologię i pedagogikę, dydaktykę przedmiotową (dydaktykę języka polskiego i dydaktykę literatury polskiej), praktykę zawodową oraz przedmioty uzupełniające: konteksty literatury w szkole, wiedzę o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych, neurodydaktykę, polonistyczną dydaktykę cyfrową, prawny i etyczny wymiar działań edukacyjnych, edukację językową i literacką cudzoziemców. Podczas zawodowych praktyk ciągłych student kształci umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów :

Studia na kierunku filologia polskiej prowadzone są na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach. Budynek jest przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunkiem koniecznym przy wyborze specjalności nauczycielskiej na drugim stopniu studiów jest ukończenie I stopnia studiów na kierunku filologia polska. Wybór pozostałych specjalności na drugim stopniu studiów nie jest uzależniony od ukończonej specjalności lub kierunku na studiach pierwszego stopnia. W ramach studiów II stopnia przewiduje się obligatoryjną praktykę zawodową w ramach specjalności dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, nauczycielskiej. W trakcie studiów studenci filologii polskiej mogą realizować swoje pasje, uczestniczyć w spotkaniach literackich, redagować gazety i czasopisma, uczestniczyć w pracach kół naukowych.