• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Philosophy, full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W1-S2FI19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years (4 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2022 23:56 – 01.06.2022 23:57)

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

Oferowane specjalności:

 • specjalność: filozoficzno-kulturowa
 • specjalność: studia filozoficzne (międzynarodowa)

 Charakterystyka kierunku:

Filozofia jest kierunkiem, który z jednej strony umożliwia rozwój osobisty, z drugiej zaś pozwala na wypracowanie szeregu umiejętności szczególnie pożądanych na zmiennym rynku pracy. Rozumiana źródłowo jako „ćwiczenie duchowe”, sprzyjające przede wszystkim postawie refleksyjnej i samopoznaniu, uczy jednocześnie analitycznego i krytycznego myślenia oraz nieszablonowego spojrzenia na rzeczywistość – zarówno w aspekcie fizyczno-przyrodniczym, jak i społeczno-kulturowym. Dzięki elastyczności perspektywy zdobywanej podczas studiów uzyskuje się kluczową dla rynku pracy zdolność identyfikowania nawet najbardziej zawiłych problemów, ich wielostronnej analizy oraz wypracowywania rozwiązań, które nie opierają się na utartych schematach. Zaznajomienie się z intelektualnym dziedzictwem Europy oraz jego przemianami na przestrzeni wieków, od czasów starożytnych aż po współczesność, pozwala z kolei na przygotowanie szerokiego humanistycznego zaplecza intelektualnego, niezbędnego do orientacji w różnych sytuacjach współczesnego świata. Studia filozoficzne kształtują jednocześnie kulturę logicznego myślenia i formalne warunki poprawnego komunikowania się oraz argumentacji. Pozwala to na prowadzenie merytorycznych dyskusji, w których zminimalizowane jest ryzyko różnych zakłóceń komunikacyjnych i błędów rozumowania, a wyrażane opinie pozostają spójne i uzasadnione. Daje to dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, twórczego reagowania na zmiany.

Absolwent/ka filozofii II stopnia przedstawia wysoką kulturę intelektualną i komunikacyjną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Program studiów umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy filozoficznej dotyczącej szczegółowych i specjalistycznych zagadnień. Absolwent/ka zna dyscypliny i kierunki filozofii, stosowane w ich ramach metody badawcze oraz sposoby argumentacji. Potrafi zanalizować i zinterpretować teksty o specjalistycznej tematyce oraz dokonać ich przekładu z języków obcych. Dzięki umiejętnościom obserwacji i krytycznej analizy, jest w stanie opisywać szczegółowe zagadnienia problemowe, dostrzegając złożone i trudne do zidentyfikowania dla innych powiązania i związki przyczynowo-skutkowe. Kompetencje te wykorzystuje także przy pisaniu tekstów i artykułów o zróżnicowanej tematyce. Zna ponadto zasady redagowania publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów naukowych.

Zdobycie wykształcenia ogólnego oraz umiejętności samodzielnego myślenia, poszerzania wiedzy i trafnego formułowania pytań umożliwia elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy, oferując uniwersalne podstawy do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia, dzięki którym absolwent/ka łatwo nawiązuje i podtrzymuje kontakty z innymi osobami. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów.

Absolwent/ka filozofii po studiach II stopnia prócz ogólnego wykształcenia filozoficznego posiada dodatkowy atut w postaci przygotowania w zakresie specjalności „filozoficzno-kulturowej” lub w zakresie specjalności o nazwie „studia filozoficzne”. Ta ostatnia jest realizowana we współpracy z Uniwersytetem w Ostrawie (Republika Czeska) oraz Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), w których student ma możliwość spędzenia po jednym semestrze studiów. Daje mu to szansę na zajęcie pozycji eksperta w różnorodnych sferach życia społecznego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • Praca w wydawnictwach, redakcjach, copywriter, dziennikarz, publicysta, reporter, reportażysta.
 • Praca w firmach działających na rynku medialnym; specjalista ds. public relation, specjalista ds. marketingu internetowego, product ownerproject manager.
 • Praca w branży nowych technologii, IT, UX designer.
 • Praca w edukacji (filozofia, etyka, logika).
 • Praca w działach HR, doradztwo zawodowe, trener lub szkoleniowiec.
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem kreatywności, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wykształconych w toku studiów.
 • Praca w samorządach regionalnych i administracji rządowej.
 • Pomocnicze stanowiska w firmach badawczych lub konsultingowych, praca w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.
 • Praca w instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych zajmujących się organizacją życia społecznego i kulturalnego
 • Praca w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych i łatwo nabywających nowe kompetencje.
 • Praca naukowca na uniwersytecie lub innych ośrodkach badawczych (po ukończeniu szkoły doktorskiej).