• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[PO-PUT] Mechanika i budowa pojazdów

Details
Code PO-PUT-N2MiBP1
Organizational unit [PO-PUT] Poznan University of Technology
Field of studies Mechanical and Automotive Engineering
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 year
Recruitment committee address study@put.poznan.pl
WWW address https://rekrutacja.put.poznan.pl
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (11.08.2022 00:00 – 01.09.2022 23:59)

Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW jest właśnie dla Ciebie!

Studia te przygotowują do przyszłej pracy zawodowej kształcąc umiejętności praktycznego wykonywania działań inżynierskich, a zwłaszcza wykorzystywania technik komputerowych w różnych obszarach działalności projektowej i eksploatacyjnej oraz realizacji procesów obsługowo-naprawczych, wytwórczych i badawczych występujących w różnych zawodach. Gwarantują pozyskanie wiedzy i warsztatu pracy inżynierskiej dostosowanego do wymagań rynku pracy, dobrym opanowaniem technik komputerowych, znajomością jednego języka obcego na poziomie B2, umiejętnością organizacji pracy własnej i kierowania zespołami ludzkimi w wybranym obszarze gospodarki rynkowej.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych, w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu.

 

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy chłodnicze
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy szynowe


PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie twórczą pracą w technice
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

 

 • Hybrydowe systemy napędowe 

Studenci specjalności Hybrydowe systemy napędowe na drugim stopniu kształcą się w zakresie: układów napędów hybrydowych w tym także doładowania silników spalinowych, problematyki hydrodynamicznego smarowania i łożyskowania, diagnostyki napędów alternatywnych, zarządzania energią takich napędów, metodyki badań emisyjnych napędów hybrydowych, pokładowych systemów diagnostycznych, nanomateriałów w budowie spalinowych oraz w zakresie prac modelowych i symulacyjnych: układów napędowych konwencjonalnych i hybrydowych, a także wybranych metod obliczania układów silników spalinowych.
Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie: projektowania i eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, organizacji i prowadzenia badań w zakresie oddziaływania układów napędowych na środowisko w tym prowadzenia badań emisji składników szkodliwych spalin oraz analiz energetycznych napędów hybrydowych w ramach transferu energii, prowadzenia badań w zakresie modelowania i symulacji dotyczących sterowania silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi układami napędowymi, oceny projektowanych i eksploatowanych układów silników spalinowych i napędów. Studenci uczestniczą w cyklicznych wyjazdach na targi motoryzacyjne (np. Genewa) lub do innych centrów motoryzacyjnych (np. Muzeum BMW w Monachium). Nabyte kwalifikacje są wykorzystywane podczas projektowania, eksploatacji i oceny wykorzystania układów napędowych w środkach transportu drogowego (osobowego oraz ciężarowego), kolejowego, a także morskiego.
 

 • Maszyny robocze 

Studenci wybierający specjalność Maszyny robocze kształcą się w zakresie obsługi, naprawy oraz certyfikacji maszyn zgodnie z obowiązującymi normami, która pozwala na wprowadzenie urządzenia lub maszyny do sprzedaży. Istotnym elementem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodą projektowania maszyn roboczych uwzględniającą podstawowe etapy cyklu życia obiektu technicznego. Studenci w ramach realizacji prac dyplomowych mają możliwość rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i technologicznych we współpracy z firmami produkującymi nowoczesne maszyny robocze. 
Absolwenci posiadają wiedzę związaną z oceną aktualnego stanu technicznego maszyny roboczej, możliwymi modyfikacjami pozwalającymi na usprawnienie konstrukcji i funkcjonowania obiektów technicznych z grupy maszyny robocze i rolnicze.

 • Pojazdy chłodnicze 

Studenci wybierający tę specjalność zdobywają wiedzę o surowcach przetwarzanych przez przemysł spożywczy oraz poznają procesy przetwórcze (mechaniczne, cieplne, chłodnicze i chemiczne). Zapoznają się ze sposobami pakowania oraz przechowywania żywności. Poznają systemy zapewniania bezpieczeństwa konsumentom żywności np. system HACCP. Wiele procesów przetwórczych, a także przechowalniczych realizowanych jest w obniżonych temperaturach, dlatego tak ważna jest wiedza z zakresu chłodnictwa. W trakcie zajęć studenci poznają budowę urządzeń chłodniczych: sprężarkowych, absorpcyjnych i strumieniowych oraz zasady bilansowania obiektów chłodniczych. Oprócz zajęć teoretycznych oferujemy studentom zajęcia laboratoryjne, projektowe, praktyczne w zakładach produkcyjnych, staże oraz praktyki zawodowe. Istnieje możliwość uczestnictwa w pracach badawczych realizowanych w Zakładzie Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności. Podczas studiów uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wymienionych powyżej zagadnień, dodatkowo doskonalą się w obsłudze oprogramowania usprawniającego prace projektowe i badawcze. Dla studentów tej specjalności przewidujemy realizację z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON z Warszawy kursu przygotowawczego i egzaminu na uprawnienia F-gazowe, upoważniające do wykonywania prac na terenie Unii Europejskiej, przy urządzeniach i instalacjach chłodniczych napełnionych substancjami kontrolowanymi (większość stosowanych aktualnie czynników chłodniczych z wyłączeniem amoniaku i dwutlenku węgla).
Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach projektujących i wykonujących maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych (chemicznego, farmaceutycznego), w zakładach wytwarzających żywność, w firmach serwisujących zakłady spożywcze, w zakładach projektujących i budujących obiekty i urządzenia chłodnicze oraz klimatyzacyjne, w serwisach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Należy zaznaczyć, że firmy o takich profilach działalności znajdują się na terenie całego kraju nawet w niewielkich miejscowościach np. Kotlin, Pudliszki.

 • Pojazdy samochodowe 

Studenci specjalności Pojazdy samochodowe na studiach drugiego stopnia, kształcą się w zakresie metod badań symulacyjnych i eksperymentalnych pojazdów samochodowych (symulacyjne badania ruchu pojazdów oraz badania, diagnostyka pojazdów), nowoczesnych elektronicznych systemów sterowania stosowanych we współczesnych pojazdach (np. systemy bezpieczeństwa i komfortu, systemy sterowania w pojazdach samochodowych. Zdobywają również rozszerzoną wiedzę dotyczącą eksploatacji pojazdów samochodowych – modelowania i symulacji procesów eksploatacyjnych oraz niezawodności pojazdów. Studenci zapoznają się z projektowaniem i wytwarzaniem pojazdów, a także poszerzą wiedzę odnośnie ekonomii, organizacji i zarządzania. 
Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą wykorzystywać nabyte kwalifikacje m.in. w obszarach pracy dla konstruktorów (biura konstrukcyjne producentów pojazdów (np. Man, Solaris, Volkswagen), biurach konstrukcyjnych producentów nadwozi i przyczep (np. Wielton), biurach konstrukcyjnych firm międzynarodowych (np. TRW Automotive, Wabco, Delphi), pracy w eksploatacji (w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów osobowych i ciężarowych – handel, obsługa, diagnostyka, naprawy, stacjach kontroli pojazdów, w zakładach transportu publicznego, w firmach zajmujących się rzeczoznawstwem, doradztwem, ubezpieczeniem, w administracji państwowej), w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej (firmy szkoleniowe, średnie i zawodowe szkoły samochodowe, na uczelni, w ośrodkach naukowo-badawczych, np. Sieć Badawcza Łukasiewicz). Absolwenci mogą uzyskać dodatkowe wykształcenie np. kurs diagnosty samochodowego czy szkolenia producentów części i ich dystrybutorów.

 • Pojazdy szynowe 

Pojazdy szynowe, zarówno kolejowe, jak i tramwajowe wspólnie z pojazdami drogowymi oraz samolotami, bezpośrednio wpływają na zapewnienie właściwego działania systemu transportowego i gospodarczego każdego kraju. W odniesieniu do pozostałych pojazdów czy samolotów, pojazdy szynowe cechuje najmniejszy negatywny wpływ oddziaływania na środowisko naturalne. Koleje dużych prędkości skutecznie konkurują z transportem lotniczym oraz drogowym. Transport szynowy jest podstawową gałęzią w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzona polityka Unii Europejskiej oraz Polski wspiera transport ekologiczny, a zwłaszcza miejski transport szynowy. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku, jako pierwsi w Polsce oferujemy specjalność Pojazdy szynowe na studiach II stopnia. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę ogólną i szczegółową na temat nowoczesnych pojazdów szynowych. Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAE, a także na modelowanie i badanie pojazdów oraz ich elementów na wszystkich etapach cyklu życia. Studenci zapoznają się z układami biegowymi nowoczesnych pojazdów szynowych, jak również technikami wytwarzania i diagnozowania pojazdów i ich elementów. Zdobędą również wiedzę w zakresie analiz RAMS pojazdów szynowych, wykorzystania pojazdów w systemach transportu kombinowanego i miejskiego oraz poznają najnowsze trendy związane z wzornictwem przemysłowym nowoczesnych pojazdów szynowych. Położenie Politechniki Poznańskiej w pobliżu ośrodków przemysłowych i badawczych działających w branży transportu szynowego oraz ścisła współpraca z przedsiębiorstwami, umożliwi studentom podjęcie pracy jeszcze w trakcie procesu kształcenia. Na specjalności Pojazdy szynowe gwarantowany jest cykl staży lub praktyk zawodowych u renomowanych producentów taboru, a także przewoźników miejskich i kolejowych. W programie interdyscyplinarnej specjalności położono szczególny nacisk na praktyczny aspekt zdobywanej wiedzy. W ramach specjalności prowadzone są prace dyplomowe związane z konstrukcją, diagnostyką i eksploatacją pojazdów szynowych. Powszechny jest praktyczny charakter tych prac, które najczęściej związane są bezpośrednio z rzeczywistym obiektem badań. Odpowiadają one zazwyczaj na konkretne potrzeby przemysłu. Pierwszeństwo w wyborze tematu ma przeważnie dyplomant, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi i perspektywami przyszłej pracy zawodowej. 
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i użytkowania pojazdów szynowych. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie do projektowania pojazdów i ich elementów oraz wykonania badań prototypowych i eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji tak metodami numerycznymi, jak i eksperymentalnymi.

 


Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl