• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[PO-PUT] Budownictwo

Details
Code PO-PUT-N2Bud1
Organizational unit [PO-PUT] Poznan University of Technology
Field of studies Construction
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Recruitment committee address study@put.poznan.pl
WWW address https://rekrutacja.put.poznan.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (11.08.2022 00:00 – 01.09.2022 23:59)

Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek BUDOWNICTWO jest właśnie dla Ciebie! 

W czasie studiów studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami budownictwa i ich podstawami teoretycznymi. Wiedzę teoretyczną poznawaną na wykładach studenci wykorzystują do realizacji ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych. Poza wykładami i ćwiczeniami, w okresach letnich, studenci odbywają praktyki: geodezyjną, geotechniczną i przeddyplomową.

W ramach nowoczesnego programu studiów kursy geotechniki, konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych oraz budownictwa drogowego i mostowego poprzedzone są zajęciami z podstaw wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli i mechaniki gruntów a także metod komputerowych. Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne w celu dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów. W programie zawarte są także języki obce i obieralne przedmioty humanistyczne. Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o realizację jednego semestru studiów za granicą w ramach programu Erasmus.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane, w biurach projektów, w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych zajmujących się bieżącym utrzymaniem budynków, dróg i mostów, w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę kolejową.

 

 

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

  • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:

  • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
  • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
  • Konstrukcje budowlane

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

  • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera
  • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
  • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

  • magister inżynier 

 

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone są w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego (BuDMiK). W czasie trzech semestrów trwania studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym w specjalności BuDMiK studenci zdobywają obszerną wiedzę dotyczącą budownictwa drogowo-kolejowego oraz z zakresu projektowania i obliczania obiektów mostowych. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne z zakresu budownictwa (np. związane z mechaniką konstrukcji inżynierskich, geotechniką i fundamentowaniem, zarządzaniem przedsięwzięciami w inżynierii lądowej, pomiarami w inżynierii lądowej czy komputerowym wspomaganiem projektowania budowli), a także bloki przedmiotów poświęcone zagadnieniom wynikającym z charakteru specjalności. W bloku przedmiotów drogowych można znaleźć takie przedmioty, jak: konstrukcje nawierzchni, projektowanie dróg i autostrad, inżynieria ruchu i węzły drogowe, budowa i eksploatacja dróg i autostrad oraz technologia robót drogowych. W grupie przedmiotów kolejowych znajdują się: projektowanie linii kolejowych, budowa i eksploatacja linii kolejowych oraz technologia robót kolejowych. Natomiast część mostową reprezentują przedmioty takie jak: projektowanie mostów i tuneli, mosty betonowe i mosty stalowe. Wiedzę teoretyczną, poznawaną na wykładach, studenci wykorzystują do realizacji ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych.

Na absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku BUDOWNICTWO w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego oczekuje zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje w zakresie budownictwa komunikacyjnego, w roli inżyniera budowy, w biurach projektów w roli projektanta, w urzędach administracji państwowej, zajmujących się bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, a także w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę drogową, kolejową i mostową. Dodatkowo, absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (tzw. pełne uprawnienia wykonawcze), do projektowania (tzw. pełne uprawnienia projektowe), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej, w zależności od charakteru praktyki zawodowej odbytej po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak: kierownik budowy, projektant czy inspektor nadzoru.

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Specjalność Inżynieria przedsięwzięć budowlanych obejmuje kształcenie w zakresie: organizowania i kierowania robotami budowlanymi, stosowania nowoczesnych technologii w budownictwie, komputerowego wspomagania decyzji wraz z zastosowaniem elementów statystyki, analizowania efektywności i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami budowlanymi w fazie realizacji i eksploatacji z uwzględnieniem cyklu życia obiektu, zarządzania jakością, projektowania konstrukcji betonowych, metalowych i drewnianych, technologii BIM (Building Information Modeling), jak również w zakresie odnawialnych źródeł energii, inżynierii geodezyjnej oraz budownictwa prefabrykowanego. W programie studiów zawarte są także lektoraty języków obcych i przedmioty obieralne umożliwiające wybór zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Absolwent specjalności Inżynieria przedsięwzięć budowlanych jest przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w biurach projektowych i kosztorysowych, w nadzorze budowlanym, w wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych, w przedsiębiorstwach działających w przemyśle (w zakresie produkcji materiałów i elementów budowlanych), w wszelkiego rodzaju jednostkach administracji państwowej (w działach związanych z budownictwem oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Absolwent specjalności Inżynieria Produkcji Budowlanej może ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie: kierowania budową i innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, a także sprawowania nadzoru autorskiego. Zakres uprawnień wynika bezpośrednio z charakteru odbytej praktyki zawodowej (konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna mostowa, inżynieryjna drogowa i inżynieryjna kolejowa). Możliwe jest także ubieganie się o uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej i instalacyjnej. Podczas egzaminów można ubiegać się o uprawnienia w zakresie projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Konstrukcje budowlane

W ramach nowoczesnego programu studiów studenci specjalności Konstrukcje budowlane kontynuują kursy z zakresu matematyki stosowanej, konstrukcji metalowych, betonowych i zespolonych, inżynierii budowlanej oraz zarządzania przedsiębiorstwem i pomiarów inżynierskich, które na tym etapie studiów wzbogacone są zajęciami z teorii sprężystości i plastyczności, konstrukcji cienkościennych, analiz numerycznych i dynamiki konstrukcji, zagadnień związanych z budownictwem zrównoważonym. Studenci mają także możliwość zapoznania się z koncepcją nowoczesnego podejścia do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem w ramach kursu modelowania informacji o budynku BIM. Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne w celu dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów.

Absolwent specjalności Konstrukcje budowlane jest przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane (w roli inżyniera budowy), w biurach projektów – w roli asystenta projektanta w urzędach administracji publicznej (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych), w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę drogową i kolejową. Absolwenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (tzw. pełne uprawnienia wykonawcze), do projektowania (tzw. pełne uprawnienia projektowe), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej, a także w specjalności architektonicznej i instalacyjnej w ograniczonym zakresie. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.

 


Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl