• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[PO-PUT] Automatyka i robotyka

Details
Code PO-PUT-N2AiR1
Organizational unit [PO-PUT] Poznan University of Technology
Field of studies Automatic Control and Robotics
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Recruitment committee address study@put.poznan.pl
WWW address https://rekrutacja.put.poznan.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (11.08.2022 00:00 – 01.09.2022 23:59)

Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA ma charakter interdyscyplinarny, a wykształcenie absolwenta obejmuje gruntowną wiedzę podstawową i inżynierską z zakresu modelowania systemów dynamicznych, sterowania liniowego i nieliniowego, podstaw robotyki, sztucznej inteligencji, informatyki, przetwarzania sygnałów, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki przemysłowej oraz ochrony własności intelektualnej. Efekty uczenia się uwzględniają również zdobywanie przez studenta pogłębionej wiedzy, umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych zarówno w działalności badawczej, jak i na rynku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwentów kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA leżą w zakresie znajomości i umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik związanych z szeroko pojętą automatyką i robotyką, informatyką techniczną, sztuczną inteligencją, multimediami oraz w zakresie operacyjnej skuteczności posługiwania się językiem obcym. Absolwenci tego kierunku kształcenia uzyskają stosowne kwalifikacje, zdefiniowane w kierunkowych efektach uczenia się pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki.

Na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA uwzględniono misję Politechniki Poznańskiej, która w skrócie sprowadza się do kształcenia wysokokwalifikowanych kadr, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierunek uwzględnia trendy w rozwoju nauki oraz wyniki badań własnych, aktualne zapotrzebowanie i tendencje obserwowane na rynku pracy, formułowane przez Radę Pracodawców kierunku AiR a także  zalecenia  publikowane w rozporządzeniach MEiN (ujednolicone w poziomach 6-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji) oraz standardy obowiązujące w innych krajach Europy i w USA.

 

 

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Systemy automatyki i robotyki
 • Systemy inteligentne                                                                                                     

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie naukami ścisłymi, badaniami naukowymi oraz nowoczesnymi technologiami
 • zainteresowanie rozwiązywaniem problemów w zakresie automatyki i robotyki
 • umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność
 • zainteresowania informatyczne
 • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się      

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia realizowanych w trybie niestacjonarnym 4-semestralnym – 90 punktów ECTS kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, otrzymując tytuł zawodowy magistra inżyniera zdobywa kompetencje kompletne z punktu widzenia charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla nauk inżynieryjno-technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) oraz body of knowledge zdefiniowanego w standardach: Systems and Control Eng. Curricula IEEE, European Competence Curricula Development Guidelines Synthesis Report – ICT Curricula in Higher Education in Europe IEEE, Curriculum for the Master of Science (MSc) in Engineering (Control and Automation) 2011.

W przypadku studiów drugiego stopnia udział w badaniach stanowi integralny element koncepcji kształcenia na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA – element o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się. Przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i/lub udziałowi w tych badaniach służą w szczególności zajęcia prowadzone w ramach projektów i zadań problemowych, a także innych przedmiotów związanych z działalnością naukową pracowników Instytutów. Celom tym służy również proces przygotowywania prac dyplomowych, których tematy wiążą się z realizowanymi badaniami naukowymi w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Praktycznie każda praca dyplomowa magisterska zawiera odpowiedni wątek badawczy. Wyróżniający się studenci zapraszani są do prezentacji wyników swoich prac dyplomowych w referatach podczas seminariów naukowych, konferencji i międzynarodowych warsztatów oraz współuczestniczą w przygotowywaniu publikacji naukowych.

W trakcie studiów zapewnia się dostęp studentów do bogato wyposażonych laboratoriów automatyki, robotyki, elektroniki, programowania, systemów wizyjnych, akustyki oraz udziału w badaniach naukowych, np. w ramach przedmiotów związanych z działalnością naukową kadry.

Specjalności drugiego stopnia wpisują się we współczesne trendy interdyscyplinarnego kształcenia studentów oraz wdrażania ich w prace badawcze oraz badawczo-rozwojowe. Przygotowuje to studentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studenci studiów drugiego stopnia poznają nowoczesne zagadnienia z obszaru automatyki i robotyki obejmujące koncepcje tzw. Przemysłu 4.0, a także pokrewnych obszarów takich jak elektroniki czy informatyki. Są to m. in. złożone metody sterowania, projektowania i realizacji układów regulacji, zastosowania sterowników PLC i sieci przemysłowych, budowa i wykorzystanie nowoczesnych przyrządów, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych, przetwarzanie sygnałów audio i wideo, systemy wizyjne, systemy czasu rzeczywistego.

W obszarze robotyki studenci uczą się zaawansowanych metod programowania robotów, w tym przemysłowych i kooperatywnych, poznają także złożone systemy autonomiczne. Poznają algorytmy sterowania i planowania ruchu robotów stacjonarnych i mobilnych oraz zagadnienia nawigacji autonomicznej. Uczą się jak można w nowoczesny sposób eksplorować i przetwarzać dane wykorzystując najnowsze osiągnięcia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają budowę złożonych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Potrafią wykorzystywać poznane narzędzia informatyczne w automatyce, robotyce, biometrii, medycynie. Posiadają umiejętności obejmujące projektowanie i wdrażanie zintegrowanych procesów wytwórczych oraz zautomatyzowanych systemów technologicznych, a także przygotowanie w zakresie zarządzaniem przedsiębiorstwem.

 


Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl