[ONY-PWSZ] Jazz i muzyka estradowa, stacjonarne, drugiego stopnia


In power from: 26 Apr 2022

Registration criteria

Dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa przewiduje się egzamin wstępny.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie sztuk muzycznych. Osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie sztuk muzycznych na kierunku innym niż jazz i muzyka estradowa lub edukacja artystyczna, będą zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan wydziału.

Egzamin praktyczny dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa, specjalności: wokalistyka i instrumentalistyka jazzowa jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Egzamin składa się z części praktycznej, polegającej na wykonaniu dwóch utworów jazzowych z improwizacją.
Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 50 punktów.
Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 25 punktów.