• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[CB-UKW] Pedagogika resocjalizacyjna

Details
Code CB-UKW-ND-PR
Organizational unit [CB-UKW] Kazimierz Wielki University
Field of studies Pedagogy, pedagogika specjalna
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Language(s) of instruction Polish
Duration Dwa lata
Recruitment committee address welcome@ukw.edu.pl
Office opening hours 08:00-15:00
WWW address https://welcome.ukw.edu.pl/jednostka/welcome-centre/rekrutacja-2022
  Ask a question
There is currently no active phase.

ZAPISY: irka.ukw.edu.pl

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

1)      oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,

2)      średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni,

3)      liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:

·         motywacji do studiowania,

·         projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,

·         posiadanych hobby i zainteresowań,

·         prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać max 60 punktów. Rozmowa jest zaliczona jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 30 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej ilości punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku psychologia, pedagogika resocjalizacyjna  lub pedagogika w zakresie resocjalizacji, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu z §2, pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r. poz. 1575 z późn. zmianami) potwierdzone przez dziekanat macierzystej uczelni. Brak dostarczenia powyższego dokumentu o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.