• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Pedagogika resocjalizacyjna

Details
Code ZS-USZ-PRE_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Studia przygotowują do prowadzenia oddziaływań z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształceniu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Niewątpliwym walorem proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki resocjalizacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:

 

 • projektować i organizować działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne,
 • diagnozować i prognozować specjalistyczne oddziaływania korekcyjne,
 • identyfikować potrzeby i zasoby osób z zaburzeniami zachowania,
 • rozwiązywać trudności zawodowe,
 • pracować w zespole oraz podejmować współpracę ze środowiskiem  (specjalistami z innych placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym),
 • umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju.

 

Przykładowe przedmioty:
pedagogika resocjalizacyjna, twórcza resocjalizacja, warsztaty umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, warsztaty pracy kuratora sądowego

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 

 • pedagodzy/wychowawcy w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą),
 • koordynatorzy pieczy zastępczej,
 • kuratorzy społeczni (po przejściu odpowiednich procedur),
 • funkcjonariusze policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich procedur),
 • pracownicy/założyciele fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Praktyka realizowana jest w instytucjach resocjalizacyjnych. Łącznie 120 godzin: 60 godz. w semestrze IV; 60 godz. w semestrze VI.