• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Mikrobiologia

Details
Code ZS-USZ-MIK_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych. Absolwent posiada umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• pracy z mikroorganizmami, w tym ich izolacji, identyfikacji, charakterystyki i wykorzystania w biotechnologii,
• diagnostyki chorób infekcyjnych, powodowanych przez bakterie, wirusy i grzyby u ssaków, w tym u człowieka,
• technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych oraz diagnostycznych, a także organizacji tych laboratoriów,
• tradycyjnych i nowoczesnych metod pracy z mikroorganizmami oraz wykrywania czynników patogennych wywołujących choroby u ludzi, zwierząt oraz roślin,
• podstaw postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych oraz zasad monitoringu środowiska, głównie wodnego pod kątem epidemiologicznym i sanitarnym.

 

Przykładowe przedmioty:
anatomia człowieka, chemia organiczna i nieorganiczna, bakteriologia, mikroorganizmy u bezkręgowców, wirusologia, immunologia, ewolucja genów i genomów, genetyka drobnoustrojów, mykologia ogólna, diagnostyka mykologiczna, diagnostyka zakażeń, odporność materiałów na mikroorganizmy, wstęp do alergologii, pierwsza pomoc przedlekarska, serologia z transfuzjologią

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• diagności,
• mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej, a także laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
• pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
• pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
Mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych, jak i Ministerstwa Zdrowia.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku mikrobiologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych o profilu mikrobiologicznym i immunologicznym oraz udziału w projektach badawczych, a także wyjazdów na staże w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowych, z którymi współpracuje Uniwersytet Szczeciński, w tym w ramach programu ERASMUS. Studenci mają również możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych w laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych w Polsce, w ramach programu Mikrobiologia w praktyce.