• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Komunikacja i psychologia w biznesie

Details
Code ZS-USZ-KiPB
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów łączący aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywnością zawodową, w tym szczególnie biznesową. Studia przygotowują do zrozumienia m.in. zachowań człowieka w pracy i relacjach biznesowych, motywów jego  postępowania, kształtowania relacji międzyludzkich, roli emocji w podejmowania decyzji, a następnie wykorzystywania tej wiedzy w usprawnianiu działania podmiotów biznesowych (oraz innych organizacji), wpływania na postawy pracowników, kształtowania klimatu i kultury organizacyjnej czy doskonalenia komunikacji i działań marketingowych

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • identyfikacji przesłanek i mechanizmów zachowań ludzkich (pracowników, konsumentów, klientów),
 • warunków i sposobów efektywnej komunikacji,
 • metod i technik negocjacji i mediacji w biznesie,
 • stosowania technik kreatywnego myślenia oraz wywierania wpływu społecznego,
 • rozumienia, oceny i metod pomiaru procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych człowieka.

 

Przykładowe przedmioty:

psychologia społeczna, psychologia konsumenta, psychologia emocji i motywacji, metody analizy kompetencyjnej, metody analiz statystycznych w naukach społecznych, podstawy badan marketingowych, metody wspomagania decyzji, analiza danych rynkowych, badania terenowe w biznesie, neuronauka poznawcza, media społecznościowe w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 • specjaliści ds. rekrutacji oraz obszarów HR (zarządzania zasobami ludzkimi),
 • menedżerowie i specjaliści sprzedaży,
 • specjaliści ds. komunikacji i marketingu,
 • trenerzy biznesu.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

ECTS: 180

 

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, student wybiera trzy z czterech modułów:

 • zachowania konsumenckie,
 • psychologia sprzedaży,
 • psychologia w zarządzaniu personelem,
 • zachowania pracowników w zespole.

 

Moduł dedykowany zachowaniom konsumenckim kształtuje umiejętności tworzenia efektywnego przekazu marketingowego. Uwzględnia osiągnięcia psychologii konsumenta, metody badania i analizy zachowań konsumentów oraz tworzenia treści marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, w tym neuromarketingu.

 

Moduł ukierunkowany na psychologię sprzedaży koncentruje się na rozwoju kompetencji sprzedaży i bezpośredniej relacji z klientem, dlatego studenci obok poznania strategii, technik i kanałów sprzedaży będą też poszerzali wiedzę dotyczącą psychologii relacji oraz technik perswazji.

 

Psychologiczne wsparcie procesów zarządzania personelem w obszarze rekrutacji, analizy i modelowania kompetencji oraz prowadzenia szkoleń są obszarami zainteresowań modułu poświęconemu psychologii w zarządzaniu personelem.

 

Rozwijanie umiejętności koordynowania i wspierania zespołów pracowników przez zgłębianie problematyki psychologii emocji, motywacji oraz przywództwa a także komunikacji interpersonalnej są tematem modułu dedykowanego zachowaniom pracowników w zespole.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • język polski

 

Dodatkowe informacje:

Studenci będą korzystali z zaplecza naukowo-badawczego Instytutu Zarzadzania US, w tym z laboratoriów i pracowni badawczych oferujących nowoczesne wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie badawcze. Mają też możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, seminariach naukowych oraz badaniach realizowanych przez pracowników.