• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] GEOLOGIA

Details
Code ZS-USZ-GEOL_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Geology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Niczym detektyw tropi wszelkie ślady, które pozwalają odczytać historię Ziemi zapisaną w minerałach i skałach oraz rezultatach różnych procesów, które kształtują zarówno wnętrze, jak i powierzchnię naszej planety. Student uzyska wiedzę i umiejętności, dzięki
którym zrozumie zjawiska i procesy zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego,
• prowadzenia i monitorowania prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,
• wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,
• realizowania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych,
• gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Przykładowe przedmioty:
geologia fizyczna z elementami planisekcji, geomorfologia, mineralogia, ćwiczenia z geologii fizycznej w regionie karpackim, podstawy geochronologii i stratygrafii, paleontologia, geologia dna mórz i oceanów, kartografia geologiczna, podstawy tektoniki i geologii strukturalnej, sedymentologia

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
• laboratoriach badawczych,
• instytucjach i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych,
• biurach planistycznych i projektowych,
• urzędach administracji rządowej i samorządowej, np. w wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • filozofia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, a różnorodne ćwiczenia terenowe w najciekawszych pod względem geologicznym rejonach kraju (góry, wybrzeże Morza Bałtyckiego). Ważną rolę w kształceniu studentów geologii i ich wszechstronnym rozwoju odgrywa prężnie działające Koło Naukowe Geologów i współpraca ze środowiskiem przyszłych pracodawców.