• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Oriental Studies - Hebrew Studies

Details
Code WA-UW-S1-OR-HE
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Oriental studies, Oriental Studies - Hebrew Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja.orient@uw.edu.pl
WWW address http://orient.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 12:00 – 07.07.2023 23:59)

Kierunek orientalistyka – hebraistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku hebrajskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – hebraistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej Państwa Izrael i judaizmu. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Izraelu.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury izraelskiej i żydowskiej oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem hebrajskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki izraelskiej i żydowskiej oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka hebrajskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – hebraistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – hebraistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz izraelskiego i żydowskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – hebraistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury izraelskiej i żydowskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze izraelskiej i żydowskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury izraelskiej i żydowskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Izraelem sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne tego państwa. Kontakty polityczne i dyplomatyczne wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury izraelskiej i żydowskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – hebraistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.hebraistyka.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Podczas rozmowy kandydat otrzyma dwa główne pytania: Z zakresu podstawowych wiadomości o kulturze Izraela i języku hebrajskim (na podstawie A. Chojnowski, J.Tomaszewski, Izrael, Trio, Warszawa 2001). Z zakresu podstawowych wiadomości o religii świata żydowskiego (na podstawie J. Eisenberg, Judaizm, Cyklady, Warszawa 1999).

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 14 lipca 2023 r. , godz. 10:00; Siedziba Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Orientalistycznego, Nowy Świat 69, s.149 (III piętro)

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: I termin: 21,24-25.07.2023 r.; w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 26-27.07.2023 r., w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: III termin: 28, 31.07.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 1