• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Jewish Studies

Details
Code WA-UW-S1-JS
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Jewish Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
Recruitment committee address p.kroll@uw.edu.pl 225520771
WWW address http://historia.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 12:00 – 13.09.2023 23:59)

 


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej jednego z dwóch wybranych przez kandydata zagadnień z listy. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia będzie uzyskanie minimum 50 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną:

1. Początki osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich (kierunki migracji, położenie prawne, samorządność).
2. „Złoty wiek” w dziejach Żydów w dawnej Rzeczypospolitej (samorząd, gospodarka, kultura).
3. Ruchy społeczne i religijne wśród Żydów polskich (XVIII-XIX w.).
4. Świecka kultura żydowska na ziemiach polskich w XIX-XX w.
5. Zagłada Żydów na ziemiach polskich (przyczyny, przebieg, skutki).


1. Початки єврейського поселення на польських землях (напрямки міграції, правове становище, самоврядування).
2. "Золотий вік" в історії євреїв у Першій Речі Посполитій - самоврядування, економіка, культура (XVI – XVII століття).
3. Громадські та релігійні рухи серед польських євреїв (XVIII-XIX століття).
4. Світська єврейська культура на польських землях у XIX-XX століттях.
5. Холокост на польських землях (причини, хід, наслідки).

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2023 r.; Wydział Historii, Krakowskie Przedmieście 26/28

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 25-26 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5