• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Russian Studies

Details
Code WA-UW-S1-FLROS
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Russian Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
Recruitment committee address Marzena Grzybowska m.jaloza@uw.edu.pl 695379867
WWW address http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Rosyjski

Zakres egzaminu:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
egzamin z języka rosyjskiego na poziomie B2 wg ESOKJ

Czas trwania egzaminu: 180 minut
Forma egzaminu: pisemna
Język egzaminu: rosyjski

Zakres i format egzaminu:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.  

Egzamin składa się z następujących części:
 
Rozumienie tekstu mówionego
Dwukrotne wysłuchanie dwóch tekstów i odpowiadanie na pytania w formie zadań wyboru wielokrotnego oraz stwierdzenia prawda/fałsz. Typy i tematyka tekstów –  wywiad, pogadanka, rozmowa na tematy bieżące, społeczne i popularno-naukowe. Należy zrozumieć  główny sens wypowiedzi, istotne informacje szczegółowe, informacje podane nie wprost.

Rozumienie tekstu pisanego
Czytanie dwóch  autentycznych tekstów  i odpowiadanie na pytania w formie zadań wyboru wielokrotnego oraz uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami podanymi do wyboru.  Typy i tematyka tekstów: teksty prasowe, artykuły popularno-naukowe, fragmenty tekstów literackich Kandydat rozumie  główny sens wypowiedzi, istotne informacje szczegółowe, rozumie opinie  i argumenty; domyśla znaczenia kluczowych słów z kontekstu; rozumie organizację tekstu i rozpoznaje styl.

Rozpoznawanie oraz tworzenie poprawnych form gramatycznych i leksykalnych
Uzupełnianie luk w tekście formami podanymi do wyboru. Kandydat wykazuje się umiejętnością doboru form gramatycznych, zwrotów i wyrazów pasujących do kontekstu. Wykazuje również wyczucie językowe niezbędne w procesie komunikowania się  oraz umiejętnością użycia form językowych i słownictwa  niezbędnych do skutecznego i poprawnego porozumiewania się.

Pisanie
Napisanie wypracowania wyrażającego opinię lub argumentację (ok. 200-250 słów). Sprawdza się zgodność wypowiedzi z tematem, płynność, spójność tekstu, poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna.

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny: 17 lipca 2023 r., godz.: 10:00; ul. Dobra 55, gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, sala 3.037 (III piętro)

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 21, 24-25.07.2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5