• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Civil Engineering with the use of BIM technology

Details
Code SC-PCZ-BIM-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Construction, Civil Engineering and Transport, Civil Engineering with the use of BIM technology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Sylwetka absolwenta Wydziału Budownictwa:

Absolwenci kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, zarządzania informacją o obiektach budowlanych BIM. Absolwenci są również przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnych i aktualnych programów wspomagających projektowanie konstrukcji opartych na metodach elementów skończonych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych projektowych, wykonawczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.
Absolwenci po tym kierunku mogą ubiegać się (po spełnieniu ustawowych wymagań) o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Absolwent kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM ma podstawową wiedzę na temat procesów: produkcji i zastosowania materiałów budowlanych, technologii betonów, zapraw i kompozytów betonowych; geologicznych i kryteriów oceny środowiska geologicznego jako podłoża budowlanego. Zna podstawy geotechniki i fundamentowania obiektów budowlanych z elementami BIM oraz ma wiedzę w zakresie inteligentnych systemów i technologii budowlanych BIM oraz podstaw BIM w budownictwie. Zna podstawy technologii i metody informatyczne w ujęciu BIM oraz ma podstawową wiedzę związaną z systemami symulacji komputerowych BIM. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych ? historii sztuki, architektury i cywilizacji oraz ekologii społecznej, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa budowlanego, gospodarczego, przepisów prawnych z zakresu budownictwa, norm krajowych i standardów europejskich oraz warunki techniczne realizacji obiektów budowlanych. Zna techniki dokumentacji budowlanych w ujęciu BIM, ma podstawową wiedzę z zakresu hydrologiii hydrauliki, podstaw fizyki budowli w ujęciu BIM dotyczące wymiany ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych oraz ogólne zasady doboru instalacji budowlanych. Ma wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, statyki i mechaniki budowli oraz zasad MES w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich, modelowania i obliczania konstrukcji BIM. Zna podstawy numerycznego definiowania obciążeń konstrukcji oraz podstawową wiedzę z zakresu mechaniki konstrukcji z elementami BIM. Ma szczególną wiedzę związaną z zagadnieniami geometrii wykreślnej z elementami CAD, budowlanego rysunku technicznego z elementami BIM. Zna ogólne zasady dotyczące tworzenia i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, komunikacyjnych, map geodezyjnych i kartograficznych oraz ma wiedzę do sporządzania rysunków z wykorzystaniem programów CAD. Ma szczegółową wiedzę związaną z wykonywaniem modeli 2D i 3D konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz projektów architektonicznych z wykorzystaniem programów graficznych w ujęciu BIM. Ma szczegółową wiedzę związaną z konstruowaniem i analizą typowych obiektów budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w ujęciu BIM, projektowania obiektów metalowych, żelbetowych z elementami BIM oraz ma teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji zespolonych, drewnianych, murowych. Zna zasady produkcji, montażu, doboru narzędzi do realizacji procesów budowlanych oraz technologie robót budowlanych z elementami BIM. Ma wiedzę w zakresie sporządzania prostych kosztorysów oraz zna wybrane programy komputerowe wspomagające organizację i zarządzanie robotami budowlanymi. Ma wiedzę na temat administracji systemów BIM, modelowania infrastruktury BIM oraz wzmacniania i naprawy obiektów budowlanych betonowych i metalowych wraz z mechanizacją robót budowlanych w ujęciu BIM. Zna aktualne trendy w projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi obiektywnie podejmować decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie oraz pracować w zespole. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Potrafi opracować raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac oraz projektowania.


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT