• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Occupational Safety and Health

Details
Code SC-PCZ-BHP-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Safety Studies, Management and Quality Studies, Internal Security, Safety Engineering, Occupational Safety and Health
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad kształtowania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy i potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce działania organizacji różnego typu; zna podstawowe przepisy prawa dotyczącego ochrony pracy i potrafi wykorzystać te przepisy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; posiada wiedzę z zakresu psychologii i socjologii i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działaniach na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa; posiada wiedzę z zakresu fizjologii i higieny przemysłowej i potrafi ją wykorzystać w działaniach na rzecz ergonomii i ochrony zdrowia pracowników; potrafi zidentyfikować i dokonać pomiaru czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy oraz dokonać oceny zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki; potrafi dokonać oceny ergonomicznej oraz zorganizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii; potrafi dokonać analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na różnych stanowiskach pracy; potrafi dokonać analizy wypadków przy pracy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadków a także przeprowadzić postępowanie w przypadku choroby zawodowej; potrafi ocenić zagrożenia pożarowe, umie postępować w przypadku pożaru oraz podjąć działania ratowniczo-gaśnicze; potrafi zidentyfikować zadania służby bhp oraz zastosować metody odpowiednie do tych zadań a także właściwie zorganizować pracę służby bhp; potrafi dokonać analizy zagrożeń wynikających z wykorzystywania maszyn i urządzeń na różnym etapie cyklu ich życia oraz zaprojektować działania profilaktyczne, w tym dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Ponadto, absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY posiada wiedzę z zakresu ochrony środowiska i potrafi ją wykorzystać do kształtowania bezpieczeństwa i zdrowia środowiskowego; potrafi zastosować wiedzę chemiczną w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz zapobiegać podstawowym zagrożeniom w procesach chemicznych a także zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania oraz prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, integrować zebrane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; rozumie potrzebę rozwoju osobistego przez całe życie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; potrafi współdziałać i pracować w grupie; ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
- w zakładach świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w organach nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, w zakładach służby zdrowia, świadczących usługi medyczne dla ludności (zakłady rehabilitacji, odnowy biologicznej,
- w jednostkach naukowo-badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
- w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r (Dz. U. Nr 246 poz. 2467 i 2468) absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY może pracować na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp), starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp) oraz na głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp). 


W ramach studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY są prowadzone specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 


Specjalność "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" 
Absolwent specjalności "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w zakresie projektowania, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska a także wykorzystania różnorodnych narzędzi i technik do doskonalenia i integracji tych systemów. 

Specjalność "Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy" 

Absolwent specjalności "Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy" uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące dydaktyki w szkoleniach, organizacji szkoleń z zakresu bhp, wykorzystania współczesnych metod i technik prowadzenia szkoleń, projektowania i konstruowania pakietów edukacyjnych, wykorzystania narzędzi oceny efektywności szkoleń oraz zastosowania technologii informacyjnych w szkoleniach.

 


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT