• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Business English

Details
Code SC-PCZ-AJB-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Linguistics, English Studies, Business English
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, wyprofilowanego do celów międzykulturowej komunikacji biznesowej oraz pośredniczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i handlowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rejestru biznesowego, a także nabyciu umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji biznesowej. Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego, zwłaszcza w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Niezwykle cenną umiejętnością są kompetencje w zakresie kultury oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu czy negocjacji handlowych.
Absolwent posiada wiedzę językową na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wykazuje się znajomością biznesowego słownictwa specjalistycznego z zakresu ekonomii, prawa, korespondencji handlowej, marketingu i reklamy. Dysponuje wiedzą z zakresu językoznawstwa oraz teorii tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka biznesu. Posiada wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do biznesowych tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i pisemnych. Ma również wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu specjalistycznym.

Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych. Posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych, historii, polityki oraz dziejów kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Wiedza absolwenta obejmuje też zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz fundamentalnych zasad i teorii ekonomii. Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotu gospodarczego w warunkach wolnorynkowych, mechanizmów globalizacji, zarządzania międzynarodowego oraz problematyki unijnej. Ważnym obszarem wiedzy absolwenta jest znajomość zróżnicowania kulturowego współczesnego, globalnego rynku, konsekwencji tego faktu dla różnego typu relacji biznesowych oraz zasad zarządzania międzykulturowego.

Absolwent dysponuje znajomością języka angielskiego w zakresie wszystkich umiejętności językowych, co pozwala na swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych. W sposób biegły komunikuje się zarówno w zakresie ogólnym jak i języka biznesu. Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka angielskiego, która umożliwia formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych, z użyciem rozmaitych stylów i rejestrów językowych, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu. W trakcie zajęć praktycznych absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenia pisemne i ustne w odniesieniu do tekstów specjalistycznych z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej oraz marketingu i reklamy, dzięki czemu może skutecznie pośredniczyć w różnego typu międzynarodowych kontaktach biznesowych między podmiotami gospodarczymi, organizacjami czy instytucjami.

Absolwent posiada umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole. Potrafi też korzystać z technologii informacyjnych wspomagających pracę tłumacza w zakresie komunikacji w biznesie.

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Jest gotowy do podnoszenia swoich kompetencji lingwistycznych oraz translatorskich. Cechuje go otwartość na przyswajanie nowej wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Posiadana przez absolwenta wiedza oraz uzyskane kompetencje i umiejętności pozwalają na zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą,
 • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową. 
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, 
 • biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych, 
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • dziale marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowych, a także zróżnicowanych kulturowo,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach międzynarodowych i non-profit,
 • organizacjach pozarządowych ,
 • instytucjach kultury

Absolwent jest przygotowany do pracy w biznesie oraz w instytucjach, w których wymagane jest posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych w mowie i piśmie. Dodatkowym atutem są kompetencje interkulturowe absolwenta, polegające na świadomości istniejących różnic kulturowych i ich wpływu na skuteczność komunikacyjną w różnego typu relacjach biznesowych, a także umiejętność skutecznego pośredniczenia w komunikacji między podmiotami wywodzącymi się z różnych kultur i obszarów językowych.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 1. Język i kultura w dobie globalizacji
 2. Kultura i stylistyka j. polskiego
 3. Ochrona własności intelektualnej
 4. Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 1. PNJA Gramatyka praktyczna
 2. PNJA Kurs zintegrowany
 3. PNJA Słuchanie
 4. PNJA Pisanie
 5. PNJA Konwersacje
 6. PNJA Fonetyka praktyczna j. angielskiego brytyjskiego/ PNJA Fonetyka j. angielskiego amerykańskiego
 7. Praktyczna nauka języka obcego (j. niemiecki/j.rosyjski)
 8. PNJA Pisanie akademickie
 9. PNJA – Praktyczna Nauka Języka obcego (j. niemiecki/j.rosyjski)

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Wprowadzenie do tłumaczenia ustnego w biznesie

 3. Język biznesu
 4. Kulturowe podstawy przekładu
 5. Podstawy zarządzania
 6. Negocjacje i wystąpienia publiczne w komunikacji interkulturowej
 7. Mikroekonomia
 8. Makroekonomia
 9. Język prawa
 10. Techniki negocjacji i mediacji
 11. Wprowadzenie do biznesu / Nauka o przedsiębiorstwie
 12. Realioznawstwo krajów anglojęzycznych / Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
 13. Korespondencja handlowa w jęz. angielskim / Podstawy komunikacji biznesowej
 14. Praktyczne zastosowania j. angielskiego w organizacjach ponadnarodowych  / Terminologia specjalistyczna w komunikacji międzynarodowej
 15. Teoria przekładu z elementami warsztatu tłumacza / Teoria tłumaczenia i języków specjalistycznych
 16. Translatoryka praktyczna / Praktyczne tłumaczenie tekstów biznesowych i prawniczych
 17. Technologie komputerowe dla tłumaczy / Narzędzia warsztatu tłumacza
 18. Wiedza o Unii Europejskiej  / Programy i fundusze UE
 19. Podstawy niemieckiego języka biznesu / Podstawy rosyjskiego języka biznesu
 20. Wprowadzenie do przekładu tekstów ogólnych  / Wprowadzenie do przekładu tekstów użytkowych
 21. Pragmatyka zawodu tłumacza

Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT