• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Pedagogika resocjalizacyjna

Details
Code ZS-USZ-PRE_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

Studia przygotowują do prowadzenia oddziaływań z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształceniu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Niewątpliwym walorem proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki resocjalizacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:

 

 • projektować i organizować działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne,
 • diagnozować i prognozować specjalistyczne oddziaływania korekcyjne,
 • identyfikować potrzeby i zasoby osób z zaburzeniami zachowania,
 • rozwiązywać trudności zawodowe,
 • pracować w zespole oraz podejmować współpracę ze środowiskiem  (specjalistami z innych placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym),
 • umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju.

 

Przykładowe przedmioty:
pedagogika resocjalizacyjna, twórcza resocjalizacja, warsztaty umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, warsztaty pracy kuratora sądowego

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 

 • pedagodzy/wychowawcy w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą),
 • koordynatorzy pieczy zastępczej,
 • kuratorzy społeczni (po przejściu odpowiednich procedur),
 • funkcjonariusze policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich procedur),
 • pracownicy/założyciele fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Praktyka realizowana jest w instytucjach resocjalizacyjnych. Łącznie 120 godzin: 60 godz. w semestrze IV; 60 godz. w semestrze VI.