• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Details
Code ZS-USZ-POW
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Pedagogics for the Caretaker
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 18
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także w wieku senioralnym), w tym osób będących w sytuacji deprywacji, kryzysowej.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• umiejętności komunikacji społecznej,
• diagnozy pedagogicznej, 
• planowania strategii działań opiekuńczych i wychowawczych.

Przykładowe przedmioty:
pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńcza, polityka społeczna, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce oświatowej, opieka u kresu życia z edukacją tanatologiczną, psychologia szkoły podstawowej, psychologia rozwojowa i wychowawcza

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • placówkach wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej, tj: świetlice, ogniska wychowawcze, kluby oraz w formie specjalistycznej),
 • placówkach pieczy zastępczej typu instytucjonalnego (w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym),
 • ośrodku adopcyjnym, jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w żłobku bądź klubie dziecięcym.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

ECTS: 180

 

Specjalności:

Kierunek ma charakter modułowy.

W ramach studiów realizacja dwóch modułów z czterech do wyboru:

 1. mediacje szkolne (z przedmiotami jak np.: warsztaty umiejętności mediatora szkolnego i rówieśniczego, konflikt w szkole),
 2. elementy pomocy społecznej (np. metody i techniki pracy socjalnej, poradnictwo socjalne),
 3. opieka nad dzieckiem do lat trzech (np. (warsztat opiekuna małego dziecka, warsztat zabawy),
 4. opieka nad osobami w wieku senioralnym (np. gerontopedagogika, metodyka pracy z niesamodzielną osobą starszą).

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Praktyka zawodowa- 60 godz. realizowana w trzecim semestrze w placówkach zajmujących się wychowaniem i/lub opieką podlegających Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej lub Nauki i Szkolnictwa Wyższego, praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, ciągła- 30 godzin – realizowana w czwartym semestrze,  praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła w wymiarze 60 godz. realizowana w szóstym semestrze.