• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Details
Code ZS-USZ-OiISP_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

Program studiów zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii środowiska.
Absolwenci kierunku uzyskują tytuł magistra inżyniera.
Studenci kierunku korzystają z aparatury Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (CBMiB)
oraz ruchomego laboratorium CBMiB.

 

Nauczysz się:
• stosować odpowiednie metody oraz technologie inżynieryjne w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych,
• sposobów inwentaryzacji zasobów przyrodniczych,
• analizy instrumentów i metod monitoringu środowiska przyrodniczego,
• zarządzania i ekonomii środowiska.

 

Czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry rozpoczynające się w semestrze letnim) po studiach inżynierskich, a po licencjacie – 2 lata (4 semestry, rozpoczynające się w semestrze zimowym).

 

Przykładowe przedmioty:
studia 3-semestralne: planowanie przestrzenne, projekty i plany ochrony przyrody, antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej, rekultywacja terenów zdegradowanych, inżynieria ekologiczna wód płynących
studia 4 semestralne: technologie bioenergetyczne , techniki odnowy środowiska, inżynieria procesowa, planowanie przestrzenne, projekty i plany ochrony przyrody

 

Absolwenci kierunku pracują w:
• administracji Unii Europejskiej, państwowej, samorządowej,
• służbach ochrony przyrody, np. w parkach narodowych,
• instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, monitorujących i nadzorujących stan środowiska, między innymi w Głównej i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Krajowym i Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Głównym i Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,
• organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego,
• laboratoriach badawczych, kontrolnych zakładach przemysłowych oraz jednostkach odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego są przygotowani merytorycznie oraz praktycznie do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych na kierunkach pokrewnych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają także na podjęcie studiów III stopnia na kierunkach związanych z ochroną środowiska i in. pokrewnych z zakresu nauk przyrodniczych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 90

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

1. Studia stacjonarne drugiego stopnia, czterosemestralne
Rozpoczynające się od semestru zimowego

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

 

W= 0,5 O + 0,5 ś, gdzie:

 

O- ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

 

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

*Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż dziedzina: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej zobowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie treści programowych ze studiów I stopnia nauk przyrodniczych.
Zdolność do podjęcia studiów na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia, trzysemestralne
Rozpoczynające się od semestru letniego

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia zakończone dyplomem inżyniera lub drugiego stopnia zakończone dyplomem magistra inżyniera.

 

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

 

W= 0,5 O + 0,5 ś, gdzie:

 

O- ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

 

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

*Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż dziedzina: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej zobowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie treści programowych ze studiów I stopnia nauk przyrodniczych.

 

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta 3- lub 4-semestralnych studiów to mgr inż.