• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Mikrobiologia

Details
Code ZS-USZ-MIK_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych. Absolwent posiada umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• pracy z mikroorganizmami, w tym ich izolacji, identyfikacji, charakterystyki i wykorzystania w biotechnologii,
• diagnostyki chorób infekcyjnych, powodowanych przez bakterie, wirusy i grzyby u ssaków, w tym u człowieka,
• technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych oraz diagnostycznych, a także organizacji tych laboratoriów,
• tradycyjnych i nowoczesnych metod pracy z mikroorganizmami oraz wykrywania czynników patogennych wywołujących choroby u ludzi, zwierząt oraz roślin,
• podstaw postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych oraz zasad monitoringu środowiska, głównie wodnego pod kątem epidemiologicznym i sanitarnym.

 

Przykładowe przedmioty:
anatomia człowieka, chemia organiczna i nieorganiczna, bakteriologia, mikroorganizmy u bezkręgowców, wirusologia, immunologia, ewolucja genów i genomów, genetyka drobnoustrojów, mykologia ogólna, diagnostyka mykologiczna, diagnostyka zakażeń, odporność materiałów na mikroorganizmy, wstęp do alergologii, pierwsza pomoc przedlekarska, serologia z transfuzjologią

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• diagności,
• mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej, a także laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
• pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
• pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
Mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych, jak i Ministerstwa Zdrowia.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku mikrobiologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych o profilu mikrobiologicznym i immunologicznym oraz udziału w projektach badawczych, a także wyjazdów na staże w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowych, z którymi współpracuje Uniwersytet Szczeciński, w tym w ramach programu ERASMUS. Studenci mają również możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych w laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych w Polsce, w ramach programu Mikrobiologia w praktyce.