[WA-UW] Finnish Studies


In power from: 26 Aug 2022

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

angielski, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, węgierski, włoski

Zakres egzaminu:

Kandydat dokonuje wyboru języka, jaki będzie zdawał na egzaminie wstępnym, w momencie rejestracji na studia. Egzaminy z języków obcych na poziomie B2 są wspólne dla kandydatów rekrutujących się na różne kierunki oferowane przez Wydział Neofilologii UW (studia I stopnia). Wynik uzyskany przez kandydata z egzaminu z danego języka może być zatem brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na kilka kierunków z oferty Wydziału Neofilologii, na które zarejestrował się kandydat (o ile ów język jest przewidziany w zasadach kwalifikacji na dany kierunek).

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny:

- język angielski (15 września 2022 r., godz. 9:30)/ fiński / język hiszpański / język niemiecki / język portugalski / język węgierski / język włoski (16 września 2022 r., godz. 15:00)

- język francuski: 16 września 2022 r., godz. 9:30

Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55 (nr sali zostanie podany w terminie późniejszym).

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 23 i 26 września 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 27 i 28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2