[WA-UW] Finnish Studies


In power from: 20 Apr 2022

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

angielski, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, węgierski, włoski

Zakres egzaminu:

Kandydat dokonuje wyboru języka, jaki będzie zdawał na egzaminie wstępnym, w momencie rejestracji na studia. Egzaminy z języków obcych na poziomie B2 są wspólne dla kandydatów rekrutujących się na różne kierunki oferowane przez Wydział Neofilologii UW (studia I stopnia). Wynik uzyskany przez kandydata z egzaminu z danego języka może być zatem brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na kilka kierunków z oferty Wydziału Neofilologii, na które zarejestrował się kandydat (o ile ów język jest przewidziany w zasadach kwalifikacji na dany kierunek).

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny:

- język angielski (godz. od 9:30 do 13:00, s. 1.012)/ fiński / język hiszpański / język niemiecki / język portugalski / język węgierski / język włoski (godz. od 15:00 do 18:00, s. 1.011): 7 lipca 2022 r.

- język francuski: 8 lipca 2022 r.

Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55 (nr sali i dokładna godzina egzaminu zostały podane powyżej).

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 20-22 lipca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2