[WA-UW] Oriental studies - Indian Studies


In power from: 6 May 2022

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Podczas rozmowy kandydat otrzyma dwa główne pytania (w tym jedno w języku angielskim):

1. Z zakresu podstawowych wiadomości o regionie, historii kulturze i języku/ach obszaru, którego dotyczą studia.

2. Z zakresu wiedzy na temat podstawowych zagadnień gramatycznych.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 22 czerwca 2022 r., godz 10:00 Wydział Orientalistyczny, ul Tyniecka 15/17, sala 012

Termin ogłoszenia wyników: 24 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 27-28.06.2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 29-30.06.2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 4