• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Russian Studies

Details
Code WA-UW-S1-FLROS
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Russian Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
Recruitment committee address Marzena Grzybowska m.jaloza@uw.edu.pl 695379867
WWW address http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Rosyjski

Zakres egzaminu:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: egzamin z języka rosyjskiego na poziomie B2 wg ESOKJ.

Czas trwania egzaminu: 180 minut.

Zakres i format egzaminu:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Egzamin składa się z następujących części: Rozumienie tekstu mówionego Dwukrotne wysłuchanie dwóch tekstów i odpowiadanie na pytania w formie zadań wyboru wielokrotnego oraz stwierdzenia prawda/fałsz. Typy i tematyka tekstów – wywiad, pogadanka, rozmowa na tematy bieżące, społeczne i popularno-naukowe. Należy zrozumieć główny sens wypowiedzi, istotne informacje szczegółowe, informacje podane nie wprost. Rozumienie tekstu pisanego Czytanie dwóch autentycznych tekstów i odpowiadanie na pytania w formie zadań wyboru wielokrotnego oraz uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami podanymi do wyboru. Typy i tematyka tekstów: teksty prasowe, artykuły popularno-naukowe, fragmenty tekstów literackich Kandydat rozumie główny sens wypowiedzi, istotne informacje szczegółowe, rozumie opinie i argumenty; domyśla znaczenia kluczowych słów z kontekstu; rozumie organizację tekstu i rozpoznaje styl. Rozpoznawanie oraz tworzenie poprawnych form gramatycznych i leksykalnych Uzupełnianie luk w tekście formami podanymi do wyboru. Kandydat wykazuje się umiejętnością doboru form gramatycznych, zwrotów i wyrazów pasujących do kontekstu. Wykazuje również wyczucie językowe niezbędne w procesie komunikowania się oraz umiejętnością użycia form językowych i słownictwa niezbędnych do skutecznego i poprawnego porozumiewania się. Napisanie wypracowania wyrażającego opinię lub argumentację (ok. 200-250 słów). Sprawdza się zgodność wypowiedzi z tematem, płynność, spójność tekstu, poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Egzamin pisemny: 13 lipca 2022 r., godz. 10:00, sala 1.128, gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 20-22 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5