[WA-UW] Biology


In power from: 20 Apr 2022

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Ogólne zagadnienia z podstawy programowej przedmiotu biologia na poziomie liceum, w tym:

  1. Komórka i podziały komórkowe.
  2. Energia i metabolizm (w tym oddychanie komórkowe, fotosynteza).
  3. Budowa i fizjologia człowieka.
  4. Genetyka klasyczna.
  5. Ewolucja i ekologia.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 maja 2022 r. 

Termin ogłoszenia wyników: 24 maja 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 25-27 maja 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 4