• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Music in Multimedia (Branch in Cieszyn), full-time, first degree studies

Details
Code SK-US-W6-S1ML19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Music in Multimedia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years (6 semesters)
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 12:00 – 01.09.2022 23:59)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Сілезький університет в Катовіцах

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

Opis kierunku

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia adresowane są do osób o szerokich zainteresowaniach w zakresie kreacji oraz przetwarzania muzyki i dźwięku. Przygotowują specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu
i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Proponowany program kształcenia zawiera możliwość wyboru przez studenta własnej ścieżki edukacyjnej, z której jedna dotyczy tworzenia dźwięku w grach komputerowych, druga - komponowania muzyki w sztukach audiowizualnych. 

Niezbędnym uzupełnieniem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku ogólnie rozumianego przemysłu muzycznego, a także relacji związków muzyki z innymi mediami, oraz moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczno-społeczną i języki obce.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Muzyka w multimediach jest przygotowany do samodzielnej działalności artystycznej w obszarze kompozycji i aranżacji, aktywności w zakresie stosowania metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu
i oprogramowania MIDI, a także działalności w obszarze postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Studia przygotowują również do pracy
w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych - sieciowych, telewizyjnych
i krótkich form filmowych.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe mające na celu:

 • trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki w multimediach, jak również umiejętności wykonawczych z nią związanych;
 • praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych w trakcie zajęć;
 • zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmami z rynku gier i rozrywki interaktywnej. 

Kryteria przyjęć

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Dla kandydatów, którzy planują wybór ścieżki kształcenia związanej z komponowaniem muzyki do sztuk audiowizualnych:

 • Kształcenie słuchu:
 • Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem, rozpoznawanie interwałów i akordów.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Gra na instrumencie:
 • Zagranie dowolnego utworu na wybranym instrumencie (czas prezentacji – około 10 minut).

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna:

Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:

 • polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;
 • zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;
 • opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącej autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 • reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański – Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne);
 • ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;
 • warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.

Ocena: 1 – 10 pkt

Literatura wspomagająca:

 • Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1964;
 • D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011;
 • J. Płażewski, Język Filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 i inne wydania;

Źródła elektroniczne, np.: www.filmpolski.pl; www.imdb.com

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

Dla kandydatów, którzy planują wybór ścieżki kształcenia związanej z tworzeniem dźwięku w grach komputerowych:

 • Sprawdzian predyspozycji muzycznych
 • rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

W pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej jeden dowolny utwór muzyczny (czas trwania: minimum 3 minuty). Jeżeli kandydat gra na innym instrumencie niż fortepian/organy, musi przybyć na egzamin z instrumentem (oraz ewentualnie z akompaniatorem).

W drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, .AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.). Mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe, montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp. Kandydat ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna – przykładowe zagadnienia:
 • różne kategorie gier komputerowych w kontekście ich udźwiękowienia;
 • porównanie możliwości w zakresie ekspresji dźwiękowej akustycznych instrumentów muzycznych i syntezatorów;
 • rola udźwiękowienia w budowaniu akcji w grach komputerowych;
 • muzyka w filmie, a muzyka w grach; współczesny rynek mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.

Ocena: 1 – 10 pkt

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

O zakwalifikowaniu na ww. kierunek studiów, decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego. Wymogiem formalnym jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.