• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Socio-cultural animation with cultural education studies (Branch in Cieszyn), full-time, first degree studies

Details
Code SK-US-W6-S1AE19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Socio-cultural animation with cultural education studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years (6 semesters)
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 12:00 – 01.09.2022 23:59)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Сілезький університет в Катовіцах

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 

 Charakterystyka kierunku:

W obliczu dokonujących się przemian kierunek studiów pierwszego stopnia pod nazwą animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną zapewnia wielostronną ofertę edukacyjną dla przyszłych kadr dla kultury. W programie  studiów uwzględnia się sprawdzone treści i formy kształcenia, w tym:

  1. podstawy filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach,
  2. zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplinach artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych),
  3. wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.

Jednocześnie uwzględnia się przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących i ich indywidualne predyspozycje  uwzględnia się w stopniu szerszym, aniżeli w klasycznych programach kształcenia, zajęcia praktyczne i  terenowe, w tym obozy twórcze oraz udział w artystycznych zajęciach warsztatowych – teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych.  

Absolwent studiów o specjalności animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną uzyskuje przygotowanie do:

• pracy w instytucjach kultury (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych)

• pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych

• pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą

• prowadzenia związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży

• organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, w tym poprzez programy turystyczne

• opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej, euroregionalnej  • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym – do włączania seniorów w różne formy aktywności)

• opracowywanie i realizowania działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

• tworzenia autorskich form działania, projektów i instytucji związanych z animacją społeczno-kulturalną i edukacją kulturalną.

 

 

 

 


Kryteria przyjęć:

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje  konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Etap I — Konkurs świadectw dojrzałości

 

Postępowanie na pierwszym etapie kwalifikacji uwzględnia średnią arytmetyczną  wyników uzyskanych z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego mnożony jest x 2.

W przypadku kandydatów przedkładających wyniki  egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest korzystniejszy wynik.

 

Etap II — Rozmowa kwalifikacyjna 

Podstawą drugiego etapu postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub kulturalnych.

Prezentowane działania mogą obejmować formy wolontariatu, stażu, praktyki, działania zawodowe lub indywidualne zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną. Mogą być związane z pracą szkolnych zespołów zainteresowań, grup artystycznych, sportowych, religijnych, edukacyjnych, pomocowych, związkowych, itd.

Podczas rozmowy, kandydat może odwołać się do przedłożonej dokumentacji.

Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 10 punktów.  Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata oblicza się wg wzoru:   W =  Śr + Rk

Gdzie: W  oznacza ostateczny wynik kandydata; Śr – średnią wyników z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości; Rk – punkty z rozmowy kwalifikacyjnej.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.