• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Individual Teacher Studies, full-time, first degree studies

Details
Code SK-US-38-S1NI20
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Individual Teacher Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years (6 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.01.2022 23:56 – 01.01.2022 23:57)

 

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

Charakterystyka kierunku :

ISN - Indywidualne Studia Nauczycielskie to innowacyjny kierunek studiów kształcenia nauczycieli oferujący możliwość uzyskania równolegle:

  • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • specjalistycznego przygotowania pedagogicznego w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej,
  • wykształcenia przedmiotowego do nauczania wybranego przedmiotu.

Oprócz przygotowania nauczyciela do pracy zawodowej pod względem merytorycznym i prawnym, kształcenie w ramach ISN nastawione jest na rozwijanie pasji i świadomości uprawiania zawodu nauczyciela. Ważne jest dla nas również wzmacnianie kompetencji związanych z kształtowaniem wizerunku, świadomej komunikacji niewerbalnej oraz znajomości nowoczesnych metod pracy, w tym z użycia nowoczesnych technologii w dydaktyce. Oferta jest innowacyjna również ze względu na kształcenie międzydziedzinowe, wychodzące naprzeciw potrzebom edukacji, łączących wiedzę z różnych obszarów nauki oraz aktywna współpraca nauczycieli różnych przedmiotów.

Uczestnictwo studenta ISN w zajęciach na kierunku pedagogika w zakresie specjalności opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej, to przede wszystkim przygotowanie do wsparcia rozwoju człowieka (zarówno dziecka, jak i przyszłego dorosłego), rozumienia procesu wychowawczego oraz rozwijania praktycznych umiejętności diagnozowania i opracowywania rozwiązań różnorodnych problemów, przede wszystkim zaś przezwyciężania barier w uczeniu się.

Realizacja programu studiów w zakresie dydaktyki i pedagogiki jest podstawą do uzyskania pierwszego dyplomu w dyscyplinie pedagogika. Student ISN ma dodatkowo możliwość uzyskania drugiego dyplomu – w ramach wybranego kierunku studiów oferowanego w Uniwersytecie Śląskim, który pozwoli mu zdobyć wiedzę i umiejętności merytoryczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego. W ramach ISN są kształceni nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, zarówno nauk humanistyczno-społecznych jak również przyrodniczych i ścisłych.

Oferowany program Indywidualnych Studiów Nauczycielskich to także przygotowanie do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych. W ramach zajęć Proseminarium interdyscyplinarnego studiujący na kierunku ISN, poznaje metody i formy pracy wykorzystywane w - innych niż wybrana przez niego kierunkowa - dyscyplinach nauki. Od trzeciego semestru studiów student ISN przygotowuje się do napisania pracy licencjackiej z zakresu pedagogiki lub pracy łączącej zagadnienia pedagogiki i wybranej dyscypliny studiów kierunkowych, np. biologii, filologii, geografii, itd.

Dodatkowym atutem studiów jest ciągły kontakt z praktyką i specjalistyczną opieka pracowników. W ramach ciągłych praktyk szkolnych student pracuje pod opieką tutora szkolnego, natomiast wiedzę w zakresie dydaktyki przedmiotowej zdobywa pod okiem tutora akademickiego. Indywidualne wsparcie pozwala przede wszystkim rozwinąć własne zainteresowania w obszarze dydaktyki i poszerzać własne horyzonty poznawcze.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

W ramach oferowanych studiów student zwiększa swój potencjał indywidualny, a także przygotowuje się do szeregu wyzwań współczesnej edukacji, wymagających integrowania wiedzy z różnych dziedzin i pracy w różnych kontekstach edukacyjnych. Niestandardowe uprawnienia, uzyskiwane w równoległym trybie i indywidualnym modelu kształcenia, pozwalają nabyć niezbędne kompetencje związane z samodzielnością w organizacji własnego warsztatu pracy czy planowaniem własnej ścieżki rozwoju w oparciu o dostępną ofertę kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, absolwenci ISN posiadają zatem z jednej strony, szeroką wiedzę specjalistyczną - pedagogiczną i przedmiotową - a z drugiej, umiejętności i narzędzia do wykorzystania jej w praktyce. Student ISN ma też możliwość poznania różnych środowisk pracy, sprawdzania własnych intuicji zawodowych i aktywnego szukania własnej tożsamości nauczycielskiej. Szeroki zakres praktyk zawodowych, zarówno pedagogicznych jak i dydaktycznych, przygotowuje absolwenta ISN do szybkiego wdrożenia się w pracę zawodową, a jednocześnie utrwala przyzwyczajenie do uczenia się przez całe życie i ciekawość poznawczą. Całość programu ISN ma również na celu kształcenie przyszłych liderów zmian edukacyjnych, zaangażowanych w poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych i dociekliwie przyglądających się różnorodnym, mniej oczywistym, zagadnieniom pedagogicznym i dydaktycznym. 

Inne, dodatkowe informacje : Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i tytułu pedagoga specjalnego (Dz. U. 2019 poz. 1450, załączniki 1 i 3); dla uzyskania pełnych uprawnień nauczycielskich w zakresie uczenia przedmiotu, wymagana jest kontynuacja kształcenia przedmiotowego na studiach II stopnia.