• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Design and management project

Details
Code SC-PCZ-DZP-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Management and Quality Studies, Design and management project, Management
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 6A, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl.
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.05.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Design i zarządzanie projektami jest rozwijanie oraz upowszechnianie zagadnień z zakresu szeroko pojętej problematyki designu i zarządzania. Ponadto w ramach prowadzonego kierunku prowadzone będą działania o charakterze edukacyjno-naukowym wspierając rozwój i znaczenie designu i zarządzania projektami.

Powyższy cel będzie realizowany m.in. poprzez: kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu, kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy, umiejętności zawodowych, prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom naukowym Wydziału Zarządzania PCz, działalność popularyzatorską, wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym, upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego.

Cele kształcenia, uwzględnione podczas formułowania programu kształcenia są istotą do osiągnięcia zakładanych kwalifikacji i umiejętności absolwenta. Kształcenie na powyższym kierunku dla studentów studiów I stopnia zostanie zakończone egzaminem dyplomowym licencjackim.

Program kształcenia przewidziany dla kierunku Design i zarządzanie projektami przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania szczególnie zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług. Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami, potrafi tworzyć oraz zarządzać zespołami projektowymi w sposób niestandardowy, działać proaktywnie i kreatywnie, kształtować nowe innowacyjne produkty i usługi – to menedżer kreujący przestrzeń biznesową w świecie ciągłych zmian. Jednocześnie wiedza z zakresu zarządzania projektami jest połączona z rozwojem wiedzy i kompetencji w zakresie designu, czyli umiejętności kreowania nowych produktów i usług, w tym opartych o sztuki wizualne, multimedia, ergonomię. Ponadto absolwent/ka potrafi analizować i oceniać uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe współczesnego rynku, zna instrumenty finansowe funkcjonujące w obszarze działalności gospodarczej, w tym związanej z projektami tworzenia innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw. Dysponuje i wykorzystuje wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych oraz metod promocji i sprzedaży wyrobów i usług. Potrafi kreować projekty innowacyjnych rozwiązań, ocenić aplikacyjność ich zastosowania oraz wdrożyć i zoptymalizować najlepsze z nich. Jest również właściwie przygotowany/a do organizacji nowych projektów oraz pracy w zespołach kreatywnych i projektowych. Absolwent/ka w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę zdobytą w czasie studiów posiada umiejętność formułowania celów strategicznych i strategii działania w kontekście kreowania i następnie wdrażania nowych projektów: produktów i usług. Jest przygotowana/y do pełnienia funkcji lidera w kreatywnych zespołach projektowych, ponadto dysponuje wiedzą z zakresu projektowania oraz zakładania i prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Wiedzę i umiejętności z powyższego zakresu zdobywa na zajęciach dydaktycznych takich jak np. Zarządzanie i Design thinking w biznesie, Zarządzanie projektami, Sztuki wizualne i nowe media, Zarządzanie e-biznesem, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Projektowanie biznesplanów, Zarządzanie innowacyjnym biznesem.

 

Zatrudnienie:

Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami jest gotowy/a do poprowadzenia własnego projektu biznesowego opartego o kreatywne wdrożenie nowych produktów i usług oraz może znaleźć zatrudnienie w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, na przykład w:

• przedsiębiorstwach wytwarzających i wdrażających nowe rozwiązania projektowe i innowacyjne zarówno produkcyjnych jak i usługowych;

• firmach z branży multimediów i sztuk wizualnych, grafiki oraz promocji i reklamy;

• firmach, jako specjalista w zakresie usług doradczych w zakresie projektów biznesowych, designu i kreatywności;

• organizacjach zajmujących się doradztwem, organizacyjnym, gospodarczymi w zakresie projektowania i wdrażania nowych projektów i modeli biznesowych;

• jednostkach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych, firmach zajmujących się reklamą i projektowaniem;

• organizacjach trzeciego sektora (NGO’s) zajmujących się projektami na przykład w zakresie innowacji społecznych.

Potencjalne stanowiska pracy, które może objąć absolwent/ka kierunku: menedżer zarządzający zespołami projektowymi, menedżer projektów, menadżer ds. innowacji, kreatywny przedsiębiorca, w tym w branży multimediów, specjalista ds. rozwoju projektów i badań biznesowych, menedżer/kierownik ds. badań marketingowych, menedżer/kierownik ds. rozwoju nowych produktów/usług, analityk projektów innowacyjnych, projektant i design thinker, specjalista ds. public relations.