• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Civil Engineering with the use of BIM technology

Details
Code SC-PCZ-BIM-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Construction, Civil Engineering and Transport, Civil Engineering with the use of BIM technology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 6A, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl.
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.05.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Sylwetka absolwenta Wydziału Budownictwa:

Absolwenci kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, zarządzania informacją o obiektach budowlanych BIM. Absolwenci są również przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnych i aktualnych programów wspomagających projektowanie konstrukcji opartych na metodach elementów skończonych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych projektowych, wykonawczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.
Absolwenci po tym kierunku mogą ubiegać się (po spełnieniu ustawowych wymagań) o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Absolwent kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM ma podstawową wiedzę na temat procesów: produkcji i zastosowania materiałów budowlanych, technologii betonów, zapraw i kompozytów betonowych; geologicznych i kryteriów oceny środowiska geologicznego jako podłoża budowlanego. Zna podstawy geotechniki i fundamentowania obiektów budowlanych z elementami BIM oraz ma wiedzę w zakresie inteligentnych systemów i technologii budowlanych BIM oraz podstaw BIM w budownictwie. Zna podstawy technologii i metody informatyczne w ujęciu BIM oraz ma podstawową wiedzę związaną z systemami symulacji komputerowych BIM. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych ? historii sztuki, architektury i cywilizacji oraz ekologii społecznej, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa budowlanego, gospodarczego, przepisów prawnych z zakresu budownictwa, norm krajowych i standardów europejskich oraz warunki techniczne realizacji obiektów budowlanych. Zna techniki dokumentacji budowlanych w ujęciu BIM, ma podstawową wiedzę z zakresu hydrologiii hydrauliki, podstaw fizyki budowli w ujęciu BIM dotyczące wymiany ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych oraz ogólne zasady doboru instalacji budowlanych. Ma wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, statyki i mechaniki budowli oraz zasad MES w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich, modelowania i obliczania konstrukcji BIM. Zna podstawy numerycznego definiowania obciążeń konstrukcji oraz podstawową wiedzę z zakresu mechaniki konstrukcji z elementami BIM. Ma szczególną wiedzę związaną z zagadnieniami geometrii wykreślnej z elementami CAD, budowlanego rysunku technicznego z elementami BIM. Zna ogólne zasady dotyczące tworzenia i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, komunikacyjnych, map geodezyjnych i kartograficznych oraz ma wiedzę do sporządzania rysunków z wykorzystaniem programów CAD. Ma szczegółową wiedzę związaną z wykonywaniem modeli 2D i 3D konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz projektów architektonicznych z wykorzystaniem programów graficznych w ujęciu BIM. Ma szczegółową wiedzę związaną z konstruowaniem i analizą typowych obiektów budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w ujęciu BIM, projektowania obiektów metalowych, żelbetowych z elementami BIM oraz ma teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji zespolonych, drewnianych, murowych. Zna zasady produkcji, montażu, doboru narzędzi do realizacji procesów budowlanych oraz technologie robót budowlanych z elementami BIM. Ma wiedzę w zakresie sporządzania prostych kosztorysów oraz zna wybrane programy komputerowe wspomagające organizację i zarządzanie robotami budowlanymi. Ma wiedzę na temat administracji systemów BIM, modelowania infrastruktury BIM oraz wzmacniania i naprawy obiektów budowlanych betonowych i metalowych wraz z mechanizacją robót budowlanych w ujęciu BIM. Zna aktualne trendy w projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi obiektywnie podejmować decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie oraz pracować w zespole. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Potrafi opracować raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac oraz projektowania.