• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Occupational Safety and Health

Details
Code SC-PCZ-BHP-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Safety Studies, Management and Quality Studies, Internal Security, Safety Engineering, Occupational Safety and Health
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.05.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad kształtowania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy i potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce działania organizacji różnego typu; zna podstawowe przepisy prawa dotyczącego ochrony pracy i potrafi wykorzystać te przepisy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; posiada wiedzę z zakresu psychologii i socjologii i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działaniach na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa; posiada wiedzę z zakresu fizjologii i higieny przemysłowej i potrafi ją wykorzystać w działaniach na rzecz ergonomii i ochrony zdrowia pracowników; potrafi zidentyfikować i dokonać pomiaru czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy oraz dokonać oceny zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki; potrafi dokonać oceny ergonomicznej oraz zorganizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii; potrafi dokonać analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na różnych stanowiskach pracy; potrafi dokonać analizy wypadków przy pracy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadków a także przeprowadzić postępowanie w przypadku choroby zawodowej; potrafi ocenić zagrożenia pożarowe, umie postępować w przypadku pożaru oraz podjąć działania ratowniczo-gaśnicze; potrafi zidentyfikować zadania służby bhp oraz zastosować metody odpowiednie do tych zadań a także właściwie zorganizować pracę służby bhp; potrafi dokonać analizy zagrożeń wynikających z wykorzystywania maszyn i urządzeń na różnym etapie cyklu ich życia oraz zaprojektować działania profilaktyczne, w tym dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Ponadto, absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY posiada wiedzę z zakresu ochrony środowiska i potrafi ją wykorzystać do kształtowania bezpieczeństwa i zdrowia środowiskowego; potrafi zastosować wiedzę chemiczną w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz zapobiegać podstawowym zagrożeniom w procesach chemicznych a także zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania oraz prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, integrować zebrane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; rozumie potrzebę rozwoju osobistego przez całe życie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; potrafi współdziałać i pracować w grupie; ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
- w zakładach świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w organach nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, w zakładach służby zdrowia, świadczących usługi medyczne dla ludności (zakłady rehabilitacji, odnowy biologicznej,
- w jednostkach naukowo-badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
- w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r (Dz. U. Nr 246 poz. 2467 i 2468) absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY może pracować na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp), starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp) oraz na głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp). 


W ramach studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY są prowadzone specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 


Specjalność "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" 
Absolwent specjalności "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w zakresie projektowania, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska a także wykorzystania różnorodnych narzędzi i technik do doskonalenia i integracji tych systemów. 

Specjalność "Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy" 

Absolwent specjalności "Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy" uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące dydaktyki w szkoleniach, organizacji szkoleń z zakresu bhp, wykorzystania współczesnych metod i technik prowadzenia szkoleń, projektowania i konstruowania pakietów edukacyjnych, wykorzystania narzędzi oceny efektywności szkoleń oraz zastosowania technologii informacyjnych w szkoleniach.