• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[KR-UJ] filologia orientalna – sinologia

Details
Code KR-UJ-filolo.orie.sino_s1s
Organizational unit [KR-UJ] Jagiellonian University in Kraków
Field of studies filologia orientalna – sinologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years (6 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 23:58 – 01.10.2022 23:59)

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

УВАГА: Наразі реєстрація не здійснюється за допомогою веб-сайту: ukraina.irk.edu.pl.
Процес подання заявки про вступ до Ягеллонського університету здійснюється в електронному вигляді тільки в системі:

https://irk.uj.edu.pl/

UWAGA:
Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.
Proces złożenia wniosku o przyjęcie na UJ prowadzony jest elektronicznie wyłącznie w systemie:

https://irk.uj.edu.pl/

IMPORTANT:
Currently, there is no possibility to sign up for studies via the website: ukraina.irk.edu.pl.
The application process is carried out online via the website: https://irk.uj.edu.pl/

Ягеллонський університет у Кракові
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
веб-сторінка
strona www
https://uj.edu.pl
онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna
https://irk.uj.edu.pl
інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców
https://welcome.uj.edu.pl
освітня пропозиція ЯУ
oferta studiów w UJ
https://studia.uj.edu.pl
ініціативи для України в ЯУ
inicjatywy dla Ukrainy w UJ
https://uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy
контактні дані
kontakt
Welcome Centre
Centrum Wsparcia Dydaktyki

welcome@uj.edu.pl
(+48) 12 663 26 60,
(+48) 12 663 26 63
ul. Ingardena 6
(wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków

 

Прийом на навчання: особи, які мають статус студента в Україні
(особи з українським або польським громадянством та статусом студента ВНЗ в Україні станом на 24 лютого 2022 р.)

Студенти українських навчальних закладів (як іноземці, так і поляки), які не мають можливості навчатися у своєму університеті через триваючі військові дії, можуть подати заявку на вступ до Ягеллонського університету з метою збереження безперервності навчання.

Процес подання заявки про вступ до Ягеллонського університету здійснюється в електронному вигляді в системі IRK UJ: irk.uj.edu.pl.

ПРИМІТКА: використання цієї опції не позбавляє статусу студента в українському університеті.

Детальна інформація щодо напрямків навчання, які пропонує Ягеллонський університет, доступна на веб-сайті studia.uj.edu.pl.

Терміни прийому заявок про вступ до Ягеллонського університету будуть опубліковані в системі IRK UJ: irk.uj.edu.pl.

ПРИМІТКА: створення облікового запису на веб-сайті ukraina.irk.uj.edu.pl не прирівнюється до подання заявки про вступ до Ягеллонського університету.

 

Przyjęcie na studia: osoby, które posiadają status studenta w Ukrainie 
(osoby posiadające ukraińskie lub polskie obywatelstwo i status studenta uczelni w Ukrainie na dzień 24.02.2022 r.)

Studenci uczelni ukraińskich (zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy), którzy nie mają możliwości odbywania kształcenia w macierzystej uczelni ze względu na trwające działania wojenne mogą aplikować o przyjęcie na Uniwersytet Jagielloński w celu utrzymania ciągłości kształcenia.

Proces złożenia wniosku o przyjęcie na UJ prowadzony jest elektronicznie w systemie IRK UJ: irk.uj.edu.pl.

UWAGA: skorzystanie z tej możliwości nie pozbawia osoby statusu studenta w macierzystej uczelni ukraińskiej.

Dokładne informacje na temat poszczególnych kierunków studiów oferowanych w UJ znajdują się na stronie studia.uj.edu.pl.

Terminy przyjmowania wniosków o przyjęcie na UJ będą podane w systemie IRK UJ: irk.uj.edu.pl.

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.uj.edu.pl nie wiąże się ze złożeniem wniosku o przyjęcie w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Прийом на навчання: особи, які не мають статусу студента в Україні

Особи, які мають намір розпочати навчання в Ягеллонському університеті 1 жовтня 2022 року, можуть брати участь у регулярному наборі на навчання.

Усі особи, які не мають польського громадянства (включно з власниками Карти Поляка), можуть брати участь у наборі на навчання згідно з правилами, що діють для іноземців. Вступ на більшість напрямків навчання відбувається шляхом участі кандидатів у співбесіді. Для навчання, яке проводиться польською мовою, вимагається знання польської мови на рівні В2 (не обов’язково пред’являти сертифікат – знання мови перевіряється під час співбесіди).

Детальна інформація про кожен з напрямків навчання доступна на веб-сайті studia.uj.edu.pl, а правила вступу для кожного напрямку навчання можна знайти у каталозі на веб-сайті irk.uj.edu.pl.

Набір на навчання здійснюється в електронному вигляді в системі IRK UJ: irk.uj.edu.pl.

Інструкція вступу для іноземців, а також графік набору, доступні на офіційній сторінці Welcome UJ: welcome.uj.edu.pl.
Інструкція вступу для осіб з польським громадянством, а також графік набору, доступні на офіційній сторінці Rekrutacji UJ: rekrutacja.uj.edu.pl.

Особи, які постраждали від війни в Україні, можуть розраховувати на додаткову підтримку, наприклад, можливість подання заявки на звільнення від оплати за вступ, індивідуальний підхід щодо шляху та терміну пред’явлення необхідних документів тощо. Детальна інформація на цю тему публікується на веб-сайтах welcome.uj.edu.pl та irk.uj.edu.pl.

ПРИМІТКА: створення облікового запису на веб-сайті ukraina.irk.uj.edu.pl не передбачає участі в наборі на навчання до Ягеллонського університету.

 

Rekrutacja na studia: osoby, które nie posiadają statusu studenta w Ukrainie

Osoby, które zamierzają rozpocząć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1 października 2022 roku mogą wziąć udział w regularnej rekrutacji.

Wszystkie osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa (w tym również posiadacze Karty Polaka) mogą wziąć udział w rekrutacji zgodnie z zasadami obowiązującymi cudzoziemców. Rekrutacja na większość studiów polega na wzięciu udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Dla studiów prowadzonych w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2 (nie ma konieczności przedstawienia certyfikatu – znajomość języka sprawdzana jest na rozmowie).

Dokładne informacje na temat poszczególnych kierunków studiów znajdują się na stronie studia.uj.edu.pl, a zasady rekrutacji dla każdego kierunku – w katalogu na stronie irk.uj.edu.pl.

Nabór prowadzony jest elektronicznie w systemie IRK UJ: irk.uj.edu.pl.

Przewodnik po rekrutacji dla cudzoziemców, w tym harmonogram rekrutacji, znajduje się na stronie Welcome UJ: welcome.uj.edu.pl.
Przewodnik po rekrutacji dla osób posiadających polskie obywatelstwo, w tym harmonogram rekrutacji, znajduje się na stronie Rekrutacji UJ: rekrutacja.uj.edu.pl.

Osoby dotknięte wojną w Ukrainie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, np. możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej, indywidualne traktowanie w kwestii rodzaju i terminów dostarczenia wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat są publikowane na bieżąco na stronach internetowych welcome.uj.edu.pl oraz irk.uj.edu.pl.

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.uj.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.