• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[BI-PB] inżynieria meblarstwa

Details
Code BI-PB-IM_1ST_2022Z
Organizational unit [BI-PB] Bialystok University of Technology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 roku
WWW address https://pb.edu.pl/kandydaci/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.12.2022 23:58 – 31.12.2022 23:59)

Strona główna

УВАГА: Наразі реєстрація не здійснюється за допомогою веб-сайту: ukraina.irk.edu.pl.

UWAGA: 
Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

IMPORTANT: 
Currently, there is no possibility to sign up for studies via the website: ukraina.irk.edu.pl.

ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ  РІВЕНЬ НАВЧАННЯ, ЯКІ ВЕДУТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ
(не стосується студентів, які хочуть перевестися на навчання)

Взяти участь у прийомі можуть кандидати, які мають намір розпочати навчання у Білостоцькому технічному університеті з першого семестру 2022/2023 навчального року.

Детальну інформацію відносно прийому іноземців на навчання польською мовою можна знайти на сайті:
https://pb.edu.pl/kandydaci/cudzoziemcy-rekrutacja/

 

KONTAKT: 

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji

tel.: +48 85 746 71 47, +48 85 746 71 48

fax: +48 85 746 71 46

e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

УВАГА: створення облікового запису на сайті ukraina.irk.edu.pl не пов'язано з участю у прийомі на навчання польською мовою в Білостоцькому технічному університеті.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM 
(nie dotyczy studentów, którzy chcą się przenieść na studia)

Kandydaci, którzy zamierzają rozpocząć studia od pierwszego semestru w Politechnice Białostockiej od roku akademickiego 2022/2023 mogą wziąć udział w rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim dostępne są na stronie: 

https://pb.edu.pl/kandydaci/cudzoziemcy-rekrutacja/

 

KONTAKT: 

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji

tel.: +48 85 746 71 47, +48 85 746 71 48

fax: +48 85 746 71 46

e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej.

 

RECRUITMENT PROCESS TO FIRST- AND SECOND-CYCLE STUDIES CONDUCTED IN THE POLISH LANGUAGE  
(does not apply to students who wish to transfer)

Candidates who intend to start their studies from the first semester of the academic year 2022/2023 at Bialystok University of Technology can take part in the recruitment process. 

Detailed information on the recruitment process of foreigners for studies conducted in the Polish language is available at: 

https://pb.edu.pl/kandydaci/cudzoziemcy-rekrutacja/

 

CONTACT: 

Admissions and Training Support Centre 

phone: +48 85 746 71 47, +48 85 746 71 48

fax: +48 85 746 71 46

e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

PLEASE NOTE:  creating an account on ukraina.irk.edu.pl is not equivalent to participation in the recruitment process for studies conducted in the Polish language at Bialystok University of Technology.

ПЕРЕВЕДЕННЯ В БТУ НА НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО РІВНІВ з 2022/2023 навчального року

Іноземний студент може вступити до Білостоцького технічного університету тільки після успішного завершення першого семестру навчання. Рішення про зарахування на навчання приймає ректор на основі  рекомендації декана приймаючого факультету. Студент, який претендує на переведення, повинен відповідати вимогам, визначеним приймаючим факультетом. Початок процедури зарахування на навчання у Білостоцькому технічному  університеті відбувається на підставі письмової заяви студента.

Детальну інформацію про переведення іноземців на навчання польською мовою можна отримати пишучи 

на електронну адресу: transfertobut@pb.edu.pl

 

Контактна інформація:

Офіс міжнародного співробітництва БТУ

tel.: +48 85 746 90 47, +48 85 746 96 61

e-mail: transfertobut@pb.edu.pl

УВАГА: створення облікового запису на сайті ukraina.irk.edu.pl не пов'язано з участю у прийомі на навчання польською мовою в Білостоцькому технічному університеті.

PRZENIESIENIE NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM od roku akademickiego 2022/2023

Student cudzoziemiec może przenieść się do Politechniki Białostockiej nie wcześniej niż po uzyskaniu zaliczenia pierwszego semestru studiów. Decyzję o przyjęciu podejmuje rektor, po zaopiniowaniu przez dziekana wydziału przyjmującego. Student ubiegający się o przeniesienie musi spełniać warunki określone przez wydział przyjmujący. Wszczęcie postępowania w sprawie przyjęcia na Politechnikę Białostocką następuje na podstawie pisemnego wniosku studenta. 

Szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim dostępne są pod adresem email: transfertobut@pb.edu.pl

 

KONTAKT: 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

tel.: +48 85 746 90 47, +48 85 746 96 61

e-mail: transfertobut@pb.edu.pl

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej.

TRANSFER TO FIRST OR SECOND DEGREE STUDIES CONDUCTED IN POLISH from the academic year 2022/2023

An international student may transfer to Bialystok University of Technology not sooner than after successfully completing the first semester of studies. The decision on admission is made by the rector, after the dean of the receiving faculty has given his opinion. The student applying for the transfer must meet the conditions specified by the receiving faculty. The initiation of the procedure for admission to Bialystok University of Technology takes place on the basis of a written application from the student.

Detailed information on the transfer of international students to studies conducted in Polish can be obtained at the following email address:

transfertobut@pb.edu.pl

 

CONTACT: 

International Relations Office 

phone number: +48 85 746 90 47, +48 85 746 96 61

e-mail: transfertobut@pb.edu.pl

PLEASE NOTE:  creating an account on ukraina.irk.edu.pl is not equivalent to participation in the recruitment process for studies conducted in the Polish language at Bialystok University of Technology.


https://irk.pb.edu.pl